Latvijas XC Kauss 2023, Nolikums

LATVIJAS PARAPLANIERISMA LĪGA “XC KAUSS 2023”

LATVIJAS SACENSĪBU SERIĀLS MARŠRUTLIDOJUMOS AR  PARAPLĀNU

Apstiprināts LPF valdē, 2023.g.
LPF prezidents N. Pakulis

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS

1.1.   Popularizēt maršrutlidošanu ar paraplānu, attīstīt pilotu prasmes.

1.2.   Noteikt valsts labākos pilotus šinī kategorijā.

 

2.    SACENSĪBU FORMĀTS

2.1.   Sacensību formāts ir iespējami ātrāka lidošana noteiktos maršrutos starp GPS koordinātās dotiem punktiem (noteikta rādiusa gaisa cilindriem ap šiem punktiem).

2.2.   Sacensības notiek kā ikgadējās maršrutu lidojumu sezonas (aprīlis – jūlijs) seriāls vairākos posmos, katrs posms – divas dienas. Katrā no sacensību dienām dalībniekiem tiek dots atšķirīgs lidojuma uzdevums (turpmāk –  tāsks).

2.3.   Sacensību posmiem tiek rezervētas sešas nedēļu nogales, kopā 12 dienas. Ja noteiktajos datumos nav lidošanai piemēroti laika apstākļi, sacensību rīkotāji attiecīgo posmu savlaicīgi atceļ, vai arī posmā rīko tikai vienu tāsku (vienas dienas posms).

2.4.   Sacensību seriāls tiek noslēgts, ja ir notikuši seši sacensību tāski.

2.5.   Ja sestais sacensību tāsks ir noticis pirmajā posma dienā (sestdienā), bet nākošajā dienā ir lidojumiem labvēlīgi apstākļi, tad kā pēdējais tiek rīkots septītais tāsks.

2.6.   Sacensības tiek uzskatītas par notikušām, ja sezonā ir noticis vismaz viena posma viens tāsks.

2.7.   Sacensību sezonas uzvarētāji tiek noteikti, dalībniekiem summējot visos seriāla posmos iegūtos punktus.

2.8.   Personu datu apstrādi sacensībās veic saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.


3.    VIETA UN LAIKS

3.1.   Sacensību areāls ir visa paraplānu lidojumiem atļautā Latvijas, kā arī citu Baltijas valstu (Lietuva, Igaunija) teritorija.

3.2.   Sacensības notiek to kalendārā rezervētajās dienās, ja ir sacensībām piemēroti laika apstākļi.

3.3.   Katrā  no posmiem, ja iespējams, sacensības notiek atšķirīgā starta vietā. Starta vietu organizatori izvēlas atkarībā no piemērotākiem lidošanas apstākļiem konkrētajās sacensību dienās.

3.4.   Lēmums par kārtējā sacensību posma norisi vai tā atcelšanu tiek izziņots ne vēlāk kā divas dienas iepriekš, bet informācija par šī posma norises vietu - ne vēlāk kā iepriekšējās dienas pl. 16.00.

3.5.   Izņēmuma gadījumos jau izziņotā sacensību vieta var tikt mainīta sacensību dienā, bet pie nosacījuma, ja tam neiebilst neviens no šim posmam reģistrētajiem sacensību dalībniekiem.

3.6.   Informācija par sacensību posmu rīkošanu vai atcelšanu, kā arī par izvēlētajām startu vietām tiek izziņota caur interneta vietni https://civlcomps.org/, www.paragliding.lv, kā arī izmantojot viedtālruņu aplikācijas Whatsapp grupu XC-Maršrutlidojumi, kurai tiek pievienoti visi sacensībām reģistrējušies piloti.

3.7.    Par apmešanos un ēdināšanu sacensību vietās piloti rūpējas patstāvīgi. Organizatori sedz telšu vietu izmaksas.


4.    SACENSĪBU KALENDĀRS

4.1.   Pirmais posms – 2023. gada 29. un 30. aprīlis ar rezerves dienu 1.maijs.

4.2.   Otrais posms – 2023. gada 20. un 21. maijs*.

4.3.   Trešais posms – 2023. gada 3. un 4. jūnijs.

4.4.   Ceturtais (rezerves) posms – 2023. gada 17. un 18. jūnijs.

4.5.   Piektais (rezerves) posms – 2023. gada 8. un 9. jūlijs.

4.6.   Sestais (rezerves) posms – 2023. gada 22. un 23. jūlijs.

 

* Šī posma ietvaros ir paredzētas arī FAI2 kategorijas sacensības Latvijas atklātais paraplanierisma čempionāts maršrutlidojumos 2023, kura nolikums publicēts Latvijas Paraplanierisma federācijas (LPF) mājas lapā. Dalībnieki var vienlaicīgi piedalīties gan XC Kauss 2023, gan Latvijas atklātais paraplanierisma čempionāts maršrutlidojumos 2023, gan arī tikai vienā no tām, ja nevēlas vai nekvalificējas. Piloti, kas piedalās tikai XC kauss 2023 sacensībās, dalības maksa un iekļautie pakalpojumi ir saskaņā ar šo nolikumu.


5.    ORGANIZATORI

5.1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF) sadarbībā ar paraplanieristu klubiem „Spārni”, SIA „Adrenalīns”, biedrībām “Updraft”, “Ultra”, “2Fly”.

5.2.   Sacensību direktors – Artis Kromanis.

5.3.   Tiesnesis – Matīss Martinovs.

5.4.   Tiesnesis – Jānis Mateuss.

5.5.   Sacensību sekretāri, starta tiesneši un transporta dispečeri pilotu atvešanai starta vietā tiek paziņoti atsevišķi, sākoties katram sacensību posmam.

 

6.    DALĪBNIEKI

6.1.    Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju piloti, uzrādot sacensību brīdī spēkā esošu paraplāna pilota licenci, kas atbilst starptautiskajai paraplanierisma pilotu kategorijai ParaPro 3 vai augstākai. Pilotiem, kas sacensībās piedalās ar tandēma paraplāniem ir nepieciešama šai kategorijai atbilstoša un derīga pilota licence.

6.2.   Ārzemju pilotiem papildus licencei ir jāuzrāda arī starptautiskā IPPI karte.

6.3.   Sacensībās ir atļauts lidot tikai ar sertificētiem solo vai tandēma paraplāniem, kas atbilst EN sertifikācijas klasei A, B, C vai D.

6.4.   Sacensībās aizliegts piedalīties ar paraplāniem, kas neatbilst attiecīgā pilota kvalifikācijai, t.i. – pilotiem ar Latvijas paraplānu pilota B kategorijas licenci (atbilst ParaPro 3), ir atļauts lidot tikai ar EN-A un EN-B sertifikācijas klasi ieguvušajiem paraplāniem, ar C kategorijas licenci (atbilst ParaPro 4), - ar EN-A, EN-B vai EN-C klases paraplāniem, bet ar D kategorijas licenci (atbilst ParaPro 5), - ar EN-A, EN-B, EN-C vai EN-D klases paraplāniem.

6.5.   Minimālais dalībnieku skaits katrā no posmiem – 10. Ja ir pieteicies mazāks dalībnieku skaits, tad posms tiek atcelts.

6.6.    Maksimālais dalībnieku skaits katrā no posmiem – 40. Ja ir pieteicies lielāks skaits, organizatoriem ir tiesības veikt dalībnieku atlasi. Ārzemju pilotiem, ja tādi ir pieteikušies, posmā tiek garantētas līdz 10 dalībnieku vietas. Pārējie atlases kritēriji ir augstāka pilota kvalifikācija un pieredze. Atlasi veic sacensību direktors.


7.    VĒRTĒŠANAS KATEGORIJAS

7.1.   Gan sacensību kopvērtējums, gan atsevišķu posmu rezultāti tiek vērtēti sekojošās kategorijās:

7.1.1. “Open” klase - tiek vērtēti visu dalībnieku rezultāti neatkarīgi no paraplānu klases, pilotu pieredzes un dzimuma.

7.1.2. “Sport” klase - tiek vērtēti to dalībnieku rezultāti, kas sacensībās ir piedalījušies ar EN-A, EN-B un EN-C sertifikācijas klases paraplāniem. Klase tiek vērtēta, ja sacensībās piedalās vismaz trīs dalībnieki ar EN-D sertifikācijas klases paraplāniem.

7.1.3. “Standard” klase -  tiek vērtēti to dalībnieku rezultāti, kas sacensībās ir piedalījušies ar EN-A un EN-B sertifikācijas klases paraplāniem.

7.1.4. “Rookie” klase - tiek vērtēti rezultāti jaunajiem pilotiem, kuri nevienā no iepriekšējām sezonām maršrutu lidošanas sacensībās, tai skaitā ārzemju sacensībās, nav piedalījušies. Klase tiek vērtēta, ja tajā piedalās vismaz trīs dalībnieki.

7.1.5. Sieviešu ieskaite. Klase tiek vērtēta, ja tajā piedalās vismaz trīs dalībnieki.

7.2.  Piloti ir tiesīgi atsevišķos tāskos mainīt paraplānus. Ja pilots piedalās ar dažādu sertifikācijas kategoriju paraplāniem, viņš tiek vērtēts tikai augstākās paraplānu kategorijas ieskaitē.

7.3.  Tandēmu pilotu rezultāti tiek vērtēti kopējā ieskaitē ar citiem attiecīgās paraplānu sertifikācijas klases pilotu rezultātiem.


8.    DALĪBNIEKIEM MINIMĀLI NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS

8.1.   Lidojumam derīgs sertificēts paraplāns un uzkabe, rezerves izpletnis, ķivere.

8.2.   Vinčas atkabe.

8.3.   Rācija, kas darbojas frekvencē 446.000-446.100.

8.4.   Viedtelefons ar uzinstalētu Whatsapp aplikāciju.

8.5.   GPS navigators, kas formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas, ar lejuplādētiem šo sacensību kontrolpunktiem.

8.6.   Variometrs.

8.7.   Ļoti ieteicama ir arī ierīce vai viedtelefona aplikācija, kas maršrutā nodrošina pilota atrašanās vietas koplietošanu (live tracking).

8.8.   Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par minētā inventāra atbilstību sertifikācijas prasībām, tehnisko stāvokli un izmantoto ierīču spēju darboties visā sacensību dienas laikā.


9.    DALĪBAS MAKSA

9.1.   Dalības maksa ir EUR 42,00 par katru no 2 dienu posmiem un EUR 30,00 par katru 1 dienas posmu. „Rookie” klases pilotiem to pirmajā sacensību posmā tiek piemērota speciālā dalības maksa – EUR 21,00 par 2 dienu posmu vai EUR 15,00 par 1 dienas posmu.

9.2.   Dalības maksa nodrošina dalībnieku vinčošanu sacensību lidojumiem.

9.3.   Dalības maksu, reģistrējoties sacensību posmam, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot arī sacensību posma numuru.  Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija";

reģ. Nr.: 40008062282; 

A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176.

9.4.   Gadījumā, ja nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību posms nenotiek, veiktā iemaksa pilotam netiek atmaksāta, bet saglabājas kā depozīts nākamo sacensību posmu dalības maksas segšanai. Nosacījums neattiecas uz ārzemju pilotiem.

9.5.   Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai un balvu fondam. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

9.6.   Elektroniski reģistrējoties sacensībām, dalībniekiem ir jānorāda, ka tie plāno vai neplāno izmantot organizatoru retrīva pakalpojumus, t.i. - to atvešanu no jebkuras nosēšanās vietas maršrutā līdz sacensību nometnei, vai līdz starta vietai. Organizatoru retrīva pakalpojumi neietilpst sacensību dalības maksā, samaksa par tiem ir EUR 12,00 par 1 sacensību dienu vai EUR 20,00 par 2 secīgajām sacensību dienām, ko dalībnieki veic iepriekš, sacensību starta vietā. Pieteikšanās retrīva pakalpojumam – pie elektroniskās reģistrācijas sacensībām pirms katra posma.


10.    DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

10.1. Pirms katra sacensību posma dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski katra posma norādītajā interneta vietnē. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz plkst. 15.00 iepriekšējā dienā pirms sacensībām.

10.2. Pilotiem, kas nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā reģistrācijas laikā sacensību vietā. Šinī gadījumā pilotiem par posmu papildus dalības maksai ir jāveic arī  reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 10,00.

10.3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki reģistrācijas laikā piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

10.4.  Pēc minēto procedūru veikšanas sekretariāts veic dalībnieku kārtas numuru izlozi.


11.    LIDOJUMU MARŠRUTI

11.1. Pirms katra posma sacensību organizatori izvēlas no dalībnieku vidus lidojumu uzdevuma komiteju 3 pieredzējušu pilotu sastāvā.

11.2. Lidojuma uzdevuma komiteja katram no posma tāskiem izvēlas lidojuma maršrutu uzdevumus, nosaka starta laiku,  kontrolpunktu cilindru lielumu, u. c. lidojuma uzdevuma detaļas, ko paziņo brīfingā pirms sacensībām.

11.3. Maršruti tiek noteikti izmantojot sacensību oficiālos kontrolpunktus, ko dalībnieki ir augšupielādējuši GPS ierīcēs pirms sacensībām no sacensību oficiālās interneta vietnes vai arī sacensību vietā, izmantojot sekretariāta pakalpojumus.

11.4. Sacensību organizatoriem, vadoties no konkrētās sacensību dienas apstākļiem, ir tiesības noteikt arī papildus kontrolpunktus.


12.    STARTI

12.1.  Starti – pilotu vinčošana posma pirmajā dienā notiek izlozēto pilotu numuru augošā secībā, sākot no pirmā. Otrajā dienā tiek saglabāta startu secība, bet kā pirmais startē saraksta vidū esošais (jeb uzreiz aiz vidus esošais, ja reģistrēto skaits ir pārskaitlī) pilots.

12.2. Starta tiesnesis ir tiesīgs nepielaist pilotu pie starta, ja pilotam nav sacensību prasībām atbilstoša inventāra,  vai arī pilots ir acīmredzami neatbilstošā fiziskajā vai psiholoģiskajā kondīcijā.

12.3. Starta tiesnesis ir tiesīgs pilotu nepielaist pie atkārtota starta, ja tam ir pamatotas šaubas par pilota prasmēm startēšanai ar vinču.

12.4. Starta tiesnesis ir tiesīgs pārcelt pilota startu uz rindas beigām, ja viņš nav laicīgi sagatavojies startam.

12.5. Pilots ir tiesīgs uzkavēties startā, piemēram, gaidot labvēlīgākus apstākļus, tikai tad, ja tam piekrīt pārējie piloti, kas atrodas rindā aiz startējošā. Nesaņemot šādu atļauju, pilotam ir jāstartē, vai arī jāpārvietojas uz rindas beigām.

12.6. Piloti, kas ierodas uz atkārtotiem startiem, startē rindas beigās, ierašanās secībā.


13.    KOMUNIKĀCIJA SACENSĪBU LAIKĀ

13.1. Sacensību radio frekvence, par pilotu retrīvu atbildīgā koordinatora telefona numurs un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

13.2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoriem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.

13.3. Viedtālruņu aplikācijas Whatsapp grupu „XCkauss” sacensību laikā nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijas nodošanai par pilotu piezemēšanos, atrašanās vietu un nepieciešamību pēc retrīva.

13.4. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, tie sacensību dalībnieki, kuri ir reģistrējušies kā retrīva izmantotāji un kuriem konkrētajā brīdī tas ir nepieciešams, caur Whatsapp grupu „XCkauss”  pieslēdz tiešsaisti savai atrašanās vietai.

13.5. Uzreiz pēc tam, kad piloti tiek uzņemti retrīva transportā, vai arī, ja kāda iemesla dēļ nolemj atteikties no pieteiktā retrīva, tie Whatsapp tiešsaistes funkciju deaktivizē.

13.6. Ja pilotiem pēc piezemēšanās organizatoru retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, vai arī tie nav šim pakalpojumam piereģistrējušies, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta savu sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 22 OK.


14.    LIDOJUMU DROŠĪBA, LIDOJUMA UZDEVUMU ATCELŠANA

14.1. Pilots pats ir uzņēmies atbildību par sava lidojuma drošību un ar lidojumu saistītajiem riskiem. Tas tiek apstiprināts, pilotam pirms katra posma parakstot sagatavoto apliecinājumu.

14.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos, par ko ir atbildīgi sacensību organizatori un lidojumu uzdevuma komiteja. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, sacensības (konkrētais tāsks) tiek atceltas, par ko sacensību frekvencē paziņo sacensību direktors vai jebkurš no pilotiem – lidojumu uzdevuma komitejas locekļiem. Pilotiem pēc paziņojuma saņemšanas par tāska atcelšanu lidojumi ir jāpārtrauc un droši jāveic nosēšanās.

14.3. Ja nepiemēroti meteoroloģiskie apstākļi iestājas lokāli starta vietā, sacensību starta tiesnesis var lemt par startēšanas pārtraukšanu uz laiku (startu loga aizvēršana).

14.4. Sacensību dalībniekiem ir ļoti ieteicams iepriekš iegādāties veselības apdrošināšanas polisi ar atbilstošiem riskiem, tai skaitā – civiltiesiskajiem.


15.    LIDOJUMU GPS IERAKSTU NODOŠANA

15.1. Sacensību lidojumu GPS ierakstus (“trekus”) dalībnieki augšuplādē interneta vietnē www.xcontest.org

15.2. Iespēju robežās, pēc sacensību pirmās dienas, trekus no dalībnieku GPS ierīcēm sacensību tiesneši lejupielādē sacensību vietā, nosakot arī attiecīgā tāska neoficiālos rezultātus.

15.3. Sacensību dalībnieka lidojumi netiek vērtēti, ja tā treki tiesnešiem nav pieejami līdz plkst. 23.59 nākamajā pirmdienā pēc sacensībām.


16.    VĒRTĒŠANA, PROTESTI

16.1.  Rezultāti tiek vērtēti ar FS Software – official CIVL XC competition scoring for Hang and Paragliding.

16.2. Vērtēšana notiek punktu izteiksmē pēc lidojumu GPS ierakstiem, izmantojot starptautisko FAI sacensību vērtēšanas sistēmu FS software. Sakarā ar to, ka startus vinčošanās formātā nevar nodrošināt vienlaicīgi, tiek izslēgti vērtējuma kritēriji lead points un arrival points.

16.3. Apturēta tāska gadījumā vērtēšana notiek sekojoši:

16.3.1. Tāsks tiek uzskatīts par notikušu, ja visiem dalībniekiem ir bijusi iespēja startēt un kopš pēdējā dalībnieka starta laika līdz tāska apturēšanas brīdim ir pagājušas vismaz 60 minūtes. Šeit netiek ņemti vērā piloti – dalībnieki, kuri no startēšanas ir atteikušies labprātīgi.

16.3.2. Katram no dalībniekiem tiek aprēķināts rezultāts pēc dalībnieka nolidotās distances laika nogrieznī, kurš ir vienāds (jeb maksimāli iespējams) ar laiku, kāds ir pēdējā 1. aplī startējošajam dalībniekam no starta brīža līdz tāska apturēšanas brīdim.

16.4. Vērtējot pilota pārkāpumu tiek ņemts vērā viss lidojums, sākot no pacelšanās un līdz nosēšanās brīdim, neatkarīgi no tā, vai tāsks notiek vai ir atcelts.

16.5. Ja pilots lidojuma uzdevumā ir veicis vairākus startus, vērtēts tiek labākais.

16.6. Pilots var tikt sodīts ar 20–50% iegūto punktu anulēšanu par pierādītiem lidojuma noteikumu pārkāpumiem, kas var apdraudēt pilota vai trešo personu drošību.

16.7. Par ielidošanu mākoņos pilots tiek sodīts ar iegūto punktu anulēšanu attiecīgajā tāskā. Par atkārtotu ielidošanu mākoņos pilots tiek diskvalificēts no sacensību posma.

16.8. Par smagiem pilota pārkāpumiem – gaisa telpas lietošanas ierobežojumu neievērošanu, t.i., par ielidošanu ierobežotā gaisa telpā vairāk par 30 m vertikālā vai horizontālā virzienā, vai bīstamu situāciju izraisīšanu – attiecīgā tāska rezultāts tiek anulēts. Par katru pārsniegto metru no 0 līdz 30 m ielidotajā gaisa telpā pilots tiek sodīts ar attiecīgajā tāskā iegūto punktu samazināšanu par 3%, piemēram, 1 metrs ir -3%, savukārt 10 metri ir -30%.

16.9. Par akrobātikas manevriem sasniedzot tāska mērķi, pilots saņem brīdinājumu. Par atkārtotiem akrobātikas manevriem sasniedzot tāska mērķi, pilots tiek sodīts ar attiecīgajā tāskā iegūto punktu samazinājumu par 100 punktiem. Par katru nākamo brīdinājumu atņemamo punktu skaits tiek dubultots.

16.10.  Lēmumu par sodīšanu pieņem un soda apmēru nosaka LPF valde.

16.11.  Rezultāts tiek ieskaitīts, ja lidojuma maršruta GPS trekā ir pārtraukumi, kuri nepārsniedz 10 minūtes. Lidojuma maršruta GPS trekam obligāti ir jāsatur lidojuma maršruts, kas iekļauj izlidošanu no starta cilindra un nosēšanos.

16.12.  Protesti tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu diennakti pēc tāska rezultātu publicēšanas, protesta iesniedzējam vienlaikus iemaksājot sacensību kasē EUR 25,00.

16.13.  Protestus izskata un lēmumu par tiem pieņem LPF valde.

16.14.  Ja protests tiek apmierināts, iemaksātie EUR 25,00 protesta iesniedzējam tiek atmaksāti.

16.15.  Visos gadījumos, kas nav aprakstīti šinī nolikumā, vērtēšanā ir jāvadās pēc noteikumiem FAI Sporting Code Section 7, Section 7A un Section 7F.


17.    REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

17.1  Rezultāti tiek publicēti sacensību oficiālajā vietnē ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc katra sacensību posma.

 

18.    APBALVOŠANA

18.1.  Apbalvošana gan kopvērtējuma, gan atsevišķo posmu uzvarētājiem un laureātiem katrā no vērtēšanas kategorijām notiek nākamā gada sākumā, Latvijas paraplanierisma sezonas noslēguma pasākumā. Pasākuma vieta un laiks tiek izziņoti atsevišķi.

18.2. Atsevišķu posmu Open kategorijas uzvarētāji un laureāti tiek apbalvoti ar diplomiem.

18.3. Open klases kopvērtējuma uzvarētājs tiek apbalvots ar īpaši izgatavotu balvu - kausu, kas paliek tam mūžīgā glabāšanā. Visi godalgoto vietu ieguvēji – ar diplomiem un balvām.

18.4. Sport klases, Standard klases, Rookie klases un sieviešu ieskaites kopvērtējuma uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām pie nosacījumiem, kas izklāstīti šī nolikuma 7. sadaļā.

18.5. Organizatori, vadoties pēc dalībnieku sastāva, sacensību gaitā var nodibināt un arī apbalvot jaunas vērtēšanas kategorijas.

18.6. Piloti, kas ir piedalījušies vismaz 75% no sezonas 'tāskiem" piedalās lielās naudas balvas izlozē. Balvas apmērs ir atkarīgs no izlozei kvalificējušos dalībnieku skaita. Balva ir 300 EUR, ja kavalificējušies 6 līdz 10 piloti, 400 EUR - ja 11 līdz 15, 500 EUR - ja 16 līdz 20, 600 EUR - ja vairāk par 20. Izloze notiek LPF sezonas noslēguma pasākumā, tanī piedalās tikai klātesoši balvas pretendenti.

 


Sacensību direktors A. Kromanis


 

Pielikums Nr. 1

 

Par personas datu apstrādi sacensību seriālā maršrutlidojumos ar paraplānu

 

Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF) sadarbībā ar paraplanieristu klubiem „Spārni”, „Adrenalīns”, “Updraft”, “Ultra”, “2Fly”.

 

1.1. Aizpildot sacensību pieteikuma veidlapu, tiks pieprasīta sekojoša informācija:

1.1.1. pilota vārds un uzvārds;

1.1.2. pilota dzimums un dzimšanas datums;

1.1.3. pilota kvalifikācija;

1.1.4. paraplāna klase, ražotājs un modelis;

1.1.5. piederību paraplanieristu klubam;

1.1.6. kontaktinformācija (tālruņa numurs);

1.1.7. nacionālās licences numurs;

1.1.8. kontaktinformācija par kontaktpersonu ārkārtas gadījumā (tālruņa numurs);

1.1.9. dati par apdrošināšanu;

1.1.10. finanšu informācija (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).

 

1.2. Dati nepieciešami, lai nodrošinātu pilota piedalīšanos un drošību sacensībās, un izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz pilota piekrišanu un sacensību organizētāja leģitīmajām interesēm šādos nolūkos: pilota pieteikumu dalībai sacensībās; lai sniegtu atbildes uz jebkādiem pilota informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju; godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai; statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz organizētājam pasākumu plānošanai un sacensību atspoguļošanai.

 

1.3. Pilots apzinās, ka sacensības ir publisks pasākums un sacensības var filmēt, ierakstīt citos veidos, raidīt televīzijā un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt pilota dalību jebkurā sacensību pasākumā. Piedaloties sacensībās, pilots piekrīt nodot organizatoram neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, publicēšanai, izvietošanai, izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad arī nākotnē).

 

1.4. Organizators glabās pilota datus minimums divus gadus sacensībām, lai: īstenotu sacensību pasākumus; aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret organizatoru; izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

 

1.5. Ņemot vērā pilotam nepieciešamos pakalpojumus, organizators vara nodot pilota datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai organizatora vārdā veiktu atsevišķas darbības. Organizators var nodot pilota datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams sacensību organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai: apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret organizatoru tiek izvirzīta prasība; un/vai tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

1.6. Pilotam ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu, ierobežotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]

 

1.7. Pilota dati tiks glabāti uz datu nesējiem, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti, minimizēti vai dzēsti.

 

1.8. Ja pilots vēlas iesniegt sūdzību par organizatora rīcību datu apstrādē, pilots var kontaktēties ar organizatoru, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā uz e-pasta adresi: [email protected]. Ja pilotu neapmierinās organizatora atbilde, vai pilots uzskatīs, ka organizators veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, pilots var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.