FunCup 2020, Nolikums

Latvijas paraplanieristu festivāla un Paraplānu maršrutlidojumu sacensību
„FUN CUP 2020”
NOLIKUMS

 

Apstiprināts LPF valdē, 19.06.2020.

LPF prezidents N. Pakulis

 1.    Nosaukums, datums, mērķis un vieta:

1.1. Pasākuma nosaukums ir Latvijas paraplanieristu festivāls „FUN CUP 2020”, turpmāk – Festivāls.

1.2. Festivāls notiks 02.08.2020.

Sacensību plāns:

10:00 Reģistrācija Jēkabpils lidlaukā

10:30 Brīfings

11:00 - 17:00 Starti

15:00 pusdienas (vai vēlāk, kad pilots atgriezies atpakaļ uz lidlauka)

18:00 - Sacensību slēgšana (pilotam jābūt jau uz zemes)

19:00 - Pasākuma noslēgums (jābeidz pildīt visi Fun Faktoru uzdevumi)

 

1.3. Festivāla mērķis ir pulcēt paraplanieristus brīvā dabā, lai kopīgi atpūstos, kā arī lidotu ar paraplānu.

1.4. Festivāla norises laikā notiek ikgadējās Latvijas mēroga sacensības maršrutlidojumos ar paraplānu – Paraplānu maršrutlidojumu sacensības „FUN CUP 2020”, turpmāk – Sacensības. Kārtība, kādā kvalificēti piloti var piedalīties Sacensībās un kā tiek vērtēts to sniegums ir aprakstīti šajos noteikumos.

1.5. Lidojumu starta vieta ir Jēkabpils lidlaukā.

 2.    Dalība

2.1. Festivālā var piedalīties jebkurš paraplanierists, tā ģimenes locekļi un draugi.

2.2. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju paraplānu piloti. Pilotu kvalifikācijai minimāli ir jāatbilst ParaPro 3 FAI kategorijai vai šai kategorijai atbilstošai Latvijas (B) vai ārzemju licencei, kas ir spēkā Sacensību laikā. Pilotiem ar ParaPro 3 FAI kategoriju vai šai kategorijai atbilstošu Latvijas (B) vai ārzemju licenci, atļauts piedalīties sacensībās sava instruktora vai pieredzējuša pilota tiešā uzraudzībā.

2.3. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību.

2.4. Sacensību dalībniekiem jāprot droši un pārliecinoši startēt no vinčas (gan aktīvās, gan pasīvās) visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.

2.5. Paraplānu piloti, kas nav reģistrējušies Sacensībām, lidojumus var veikt tikai tad, ja neviens Sacensību dalībnieks nav rindā uz vinču (savstarpēji vienojoties ar vinčas operatoru par norēķiniem).

2.5. Obligātās prasības Sacensību dalībnieka ekipējumam:

a) Sacensību dalībnieka kvalifikācijai atbilstošs viens paraplāns visā sacensību laikā. Paraplānu nedrīkst mainīt uz citu;

b) GPS navigators;

c) rācija, telefons;

d) ķivere;

e) rezerves izpletnis;

f) ar aizsargprotektoru aprīkota iekare un vinčas atkabe.

 3.    Lidojumu drošība, lidojumu uzdevumu atcelšana

3.1. Katrs Sacensību dalībnieks - pilots pats ir atbildīgs par sava lidojuma drošību un riskiem, kurus viņš uzņemas, piedaloties Sacensībās.

3.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laikapstākļos. Jebkuram Sacensību dalībniekam gan pirms lidojuma uzsākšanas, gan lidojuma laikā ir jāizvērtē laika apstākļi un pilota spējas un prasmes tajos uzsākt vai turpināt lidojumu. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī Sacensības (konkrētais lidojuma uzdevums) tiek atceltas, par ko Sacensību frekvencē paziņo Sacensību tiesnesis vai jebkurš no Sacensību organizatoriem. Sacensību dalībniekiem pēc šī paziņojuma saņemšanas lidojumi ir jāpārtrauc un jāveic pēc iespējas ātrāka un drošāka nosēšanās.

3.3. Sacensību diena ir uzskatāma par notikušu, ja attiecīgajā Sacensību dienā ir uzvinčoti vairāk kā puse no attiecīgās Sacensību dienas dalībniekiem.

3.4. Sacensību dalībniekiem veicot maršrutu lidojumus obligāti jāievēro Latvijas un citu valstu gaisa telpu lidošanas ierobežojumi.

3.5. Sacensību organizatori aicina Sacensību dalībniekus savu iespēju robežās pašiem veikt iespējamo risku apdrošināšanu, kas Sacensību dalībniekam var rasties Sacensību norises laikā.

4.    Dalības maksa

4.1. Sacensību dalības maksa ir: 30 EUR no katra Sacensību dalībnieka.

4.2. Sacensību dalības maksa Sacensību dalībniekiem nodrošina sacensību norisi.

4.3. Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

4.4. Sacensību dalības maksu pilots ieskaita LPF kontā, reģistrējoties dalībai sacensībās.

LPF rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"

Reģ. Nr.: 40008062282

Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082
LV77HABA0551012413176, AS SWEDBANK

Obligāti jānorāda maksājuma mērķis - Dalības maksa FUN CUP 2020 un dalībnieka vārds, uzvārds.

 5.      Dalībnieku reģistrācija

5.1.    Dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu sacensību interneta vietnē https://forms.gle/Vzozvw4qAPAwkZyPA. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz 01.08.2020, plkst. 17:00.

5.2.    Pilotiem, kuri nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 10:30 sacensību vietā. Šajā gadījumā pilotiem papildus dalības maksai ir jāveic arī reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 5,00.

5.3.    Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki līdz plkst. 10:30 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

5.4. Sacensībām var reģistrēt komandas. Komandas sastāvu ar nosaukumu jāreģistrē sacensību rītā uz vietas līdz plkst. 10:30. Dalībnieku skaits vienā komandā ir 3 (trīs) dalībnieki. Komandas var saņemt papildus punktus - sīkāk punktā 8.1.

5.5. Sacensību dienā ir obligāts Sacensību brīfings/sapulce.

5.6. Nepieciešamības gadījumā, sacensību organizatori sasauc Sacensību ārkārtas sapulces. Sacensību sapulces norises laiks tiek paziņots iepriekš (izziņojot mutiski vai rakstiski norādot sapulces laiku sacensību sekretariātā).

 6.    Sacensību uzdevumi

6.1. Sacensību dalībniekiem ir jālido pa drošu, katra Sacensību dalībnieka paša izvēlētu, maršrutu, ar ielidošanu sacensību kontrolpunktos vai bez tās.

6.2. Sacensību tiesneši rīta brīfingā var noteikt papildus uzdevumus (Fun Faktorus), kurus izpildot Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt papildus punktus.

 7.    Kontrolpunkti

7.1. Kontrolpunkts ir cilindrs ar rādiusu 400 m.

7.2. Kontrolpunkti ir izvietoti koncentriskos apļos ap startu.

7.3. Kontrolpunktu koordinātas var lejupielādēt šeit.

7.4. Reģistrējoties sacensību rīta brīfingā, Sacensību dalībnieki saņem kontrolpunktu sarakstu.

7.5. Kontrolpunkts tiek ieskaitīts, ja vismaz viens GPS saglabātais punkts atrodas cilindra iekšpusē.

7.6. Kontrolpunktiem ir piešķirtas dažādas vērtības. Tuvākiem ir mazāka vērtība, tālākiem – lielāka. Katra kontrolpunktu vērtība ir norādīta šeit.

7.7. Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu.

7.8. Katrs kontrolpunkts tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieks drīkst ielidot kontrolpunktos atkārtoti.

8.    Fun Faktori

8.1. Papildus punktus Sacensību laikā var saņemt par Fun Faktora uzdevumu izpildi:

 

8.2. Par pārējiem par Fun Fakotra uzdevumiem tiks paziņots Sacensību dienas rīta sapulcē.

8.3. Vairāku startu/lidojumu gadījumā Fun Faktora punkti netiek summēti. Piemēram, vairākos ierašanās gadījumos ar sabiedrisko transportu.

8.4. FunFaktoru punktus piešķir organizatori un, vai tiesneši.

 9.    Starts

9.1. Starts notiek ar pasīvo vai aktīvo vinču.

9.2. Sacensību dienā Sacensību dalībnieki startē noteiktā secībā.

9.3. Starta vietā, Sacensību dalībniekiem jāievēro starta tiesnešu norādījumi.

9.4. Atkārtotie starti notiek rindas kārtībā, sacensību dalībniekiem veidojot rindu no ķiverēm.

9.5. Ja Sacensību laikā vēja stiprums ir lielāks par 7 m/s, starti tiek pārtraukti līdz startam piemērotu laika apstākļu iestāšanās brīdim.

9.6. Ja sacensību dalībnieks 2 reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.7. Ja Sacensību dalībnieks nav gatavs startam vai nav ieradies uz startu savā rindas kārtībā, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.8. Ja Sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām par to paziņojot starta tiesnesim.

9.9. Ja Sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā 2 reizes (skatīt šīs sadaļas 6., 7. un 8. punktu), viņu var diskvalificēt.

9.10. Restartu iespējams pieprasīt mutiski galvenajam tiesnesim ja:

a) Vinčojoties pārtrūkusi vinčošanas trose. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk un tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots;

b) Nepietiekams viņčošanas augstums, zem 250m AGL. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk un tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots.

 10.  Maršruts

10.1. Lidojuma maršrutu katrs dalībnieks plāno pats atkarībā no savām un paraplāna iespējām, pieredzes, laika apstākļiem, vietas un droša lidojuma apsvērumiem.

10.2. Par katru nolidoto pilnu kilometru tiek ieskaitīts 1 punkts (piem., 10,99km = 10 punkti).

10.3. Lidojuma rezultāts tiek vērtēts pēc lidojumu GPS ierakstiem. Nolidotais attālums tiek mērīts (taisnā līnijā) no starta cilindra centra līdz tālākajam lidojuma punktam.

10.4. Sacensību dalībnieks katrā sacensību dienā drīkst startēt atkārtoti. Katras dienas maksimālais mēģinājumu skaits, viņčošanas reizes, ir 5, izņemot restartus. Sacensību dalībniekam startējot atkārtoti, tiek ieskaitīts tikai attiecīgās sacensību dienas noslēdzošā lidojuma rezultāts.

 11.  Finišs, retrīvs

11.1. Drošu un atbilstošu piezemēšanās vietu katrs Sacensību dalībnieks izvēlās patstāvīgi.

11.2. Sacensību radio frekvence, par pilotu atvešanu no maršruta (retrīvu) atbildīgā koordinatora telefona numurs un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

11.3. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoriem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.

11.4. Visi sacensību dalībnieki, kuru rīcībā ir viedtālruņi, no organizatoru puses tiek iesaistīti aplikācijas Whatsapp grupā „XCkauss”. Šo grupu sacensību laikā nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijas nodošanai par pilotu atrašanās vietu un viņu rīcību pēc piezemēšanās. Retrīva koordinators pēc šīs informācijas koordinē retrīva transporta maršrutus. Tiešsaistē visu sacensību laiku ir arī retrīva transports.

11.5. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, sacensību dalībnieki, kuri vēlas izmantot retrīvu, caur Whatsapp grupu „XCkauss” pieslēdz tiešsaisti savai atrašanās vietai.

11.6. Uzreiz pēc tam, kad piloti tiek uzņemti retrīva transportā, vai arī, ja kāda iemesla dēļ nolemj atteikties no pieteiktā retrīva, tie Whatsapp tiešsaistes funkciju deaktivizē.

11.7. Ja pilotiem pēc piezemēšanās oficiālā retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta savu sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 22 OK.

11.8. Izņēmuma gadījumos, tie piloti, kuriem nav viedtelefonu, pēc katras piezemēšanās nosūta retrīva koordinatoram telefona SMS ziņojumu, kurā norāda pilota sacensību numuru un atrašanās vietas koordinātes, piemēram - 23 N56.12,715 E025.45,335, bet, ja retrīvs nav nepieciešams, - pilota sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 23 OK.

11.9. Ierodoties atpakaļ Festivāla bāzes nometnē, katram Sacensību dalībniekam sava ierašanās obligāti jāpiesaka retrīva koordinatoram.

11.10. Ja dalībnieks nevēlas vai nevar atgriezties Festivāla bāzes nometnē (piem., dodas mājās, aizlidojis 200 km, utt.), viņam līdz Sacensību dienas plkst. 18:00 obligāti par to jāinformē starta tiesnesis.

11.11. Retrīva buss brauc pakaļ tikai līdz tālākajam punktam, kas ir Sacensību koordināšu punktu grupā.

 12.  GPS uztvērējs

12.1. Derīgs jebkurš GPS uztvērējs, kas spēj saglabāt maršruta informāciju (ierakstu/treku) un ir formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas (hddd°mm.mmm').

12.2. GPS uztvērējam jābūt ieslēgtam un gatavam ierakstīt treku jau pirms startēšanas ar vinču.

12.3. GPS ieraksti/treki jāiesniedz sacensību oranizatoriem katras sacensību dienas beigās norādītajā laikā.

12.4. Pilotiem sava maršruta ieraksta/treka saite no XContest.org ir jānosūta uz organziatoru e-pasta adresi [email protected] līdz 3. augusta 2020 plkst. 21:00.

 13.  Diskvalifikācija un protesti

13.1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t.i., aizliegt piedalīties Sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:

a) par nesportisku rīcību,
b) par bīstamu rīcību,
c) par Sacensību tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.
13.2. Ja Sacensību dalībnieks rezultātos pamana savu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo laicīgi – pirms rezultātu apkopošanas.
13.3. Ja Sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:
a) savu vērtējumu,
b) citu Sacensību dalībnieku vērtējumu,
c) citu Sacensību dalībnieku rīcību,
viņš drīkst iesniegt protestu Sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 1 stundu pēc attiecīgo rezultātu paziņošanas. Protesta drošības nauda EUR 15,- par katru protestu. Protesta drošības nauda tiek atdota Sacensību dalībniekam, ja Sacensību galvenais tiesnesis atzīst Sacensību dalībnieka protestu par pamatotu.
13.4. Strīdus jautājumus izšķir Sacensību galvenais tiesnesis un Sacensību tiesnesis.

13.5. Restarta piešķiršanas strīdu gadījumā pēc Sacensību galvenā tiesneša prasības pilotam obligāti jāiesniedz GPS ieraksts/treks, par kuru pilots pieprasa restartu.

 14.  Rezultāti un apbalvošana

14.1. Rezultāti tiek publicēti LPF un ADRENALĪNS mājas lapās ne vēlāk, kā nedēļas laikā pēc sacensību noslēguma.

14.2. Apbalvošana notiek tradicionālajā LPF 2020. gada sezonas noslēguma pasākumā, 2021. gada februārī (datumu varēs skatīt LPF 2021.g. kalendārā). Uzvarētājs ir tas Sacensību dalībnieks, kurš sacensību laikā ir ieguvis vislielāko punktu summu.

14.3. Apbalvoti tiek 3 lielāko punktu skaitu ieguvušie Sacensību dalībnieki un pilots, kurš savācis vislielāko Fun Fakotra punktu skaitu, kā arī labākā komanda.

 15.   Festivāla organizatori un kontaktpersonas:

Sacensības organizē paraplanieristu klubs „ADRENALĪNS” un biedrība "WE FLY" sadarbībā ar Latvijas paraplanierisma federāciju.

16. Atruna
Jebkurš nolikuma punkts var tikt mainīts līdz sacensību sākumam un paziņots sacensību rīta brīfingā.
 

Sacensību tiesnesis – Normunds Pakulis

Drošības direktors – Dzintars Reiniks

Retrīva koordinators – Sintija Toma