Elektroniskais mērķis

Elektroniskā mērķa lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi izdoti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju visiem LPF licenču turētājiem (paraplānu pilotiem) izmantot sekojošu LPF īpašumā esošu aprīkojumu (elektronisko mērķi) nosēšanās precizitātē ar paraplānu treniņiem un/vai sacensību organizēšanai:

Marka, modelis: WeckBecker-Elektronics Scoring System               

Numurs: b/n

Izlaiduma gads: 2019

Vērtība: 2282,-EUR

2. Elektroniskais mērķis ir pieejams ikvienam interesantam – paraplāna pilotam, tā rezervāciju piesakot iepriekš, sazinoties ar LPF apstiprinātu materiāli atbildīgo personu (kontaktpersona).

3. Elektroniskais mērķis ir pieejams ikvienam interesantam par maksu, ko nosaka LPF valde.

4. LPF kontaktpersona atbild par vienlīdzīgu piekļuvi elektroniskam mērķim ikvienam paraplāna pilotam. Gadījumā, ja tiek saņemts intereses pieteikums uz vienādu lietošanas laiku  no vairākiem pilotiem, priekšroka tiek dota:

a) pieteikumu saņemšanas kārtībā;

b) ilgākais paredzamais lietošanas ilgums;

c) paraplānu pilotiem, kas izmantojuši mērķi skaitliski mazāk dienas pēdējo 3 (trīs) mēnēšu laikā.

5. Pieņemot lietošanā elektronisko mērķi un to nododot atpakaļ kontaktpersonai, tiek parakstīts abpusējs Nodošanas-pieņemšanas akts.

6. Elektroniskā mērķa nodošana lietošanā paraplāna pilotam ir atļauta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas.

7. Gadījumā, ja elektroniskā mērķa nodošana tiek kavēta, savlaicīgi nepagarinot tā lietošanas termiņu, saskaņā ar 5. un 6.punktiem, paraplāna pilots veic samaksu par elektroniskā mērķa izmantošanu dubulotā apmērā no nomas maksas, ko noteikusi LPF valde.

8. Elektroniskā mērķa nodošana – pieņemšana var tikt organizēta iepriekšējā dienā pēc plkst.18.00 pirms nomas termiņa un dienu pēc  līdz plkst.12.00 nomas termiņa beigām, par ko atsevišķa maksa netiek piemērota.

9. LPF ir tiesības pirms pieteiktā nomas termiņa beigām bez iemaksātās nomas naudas astgriešanas atprasīt elektronisko mērķi no paraplānu pilota, ja:

a) netiek ievēroti elektroniskā mērķa ekspluatācijas un lietošanas noteikumus saskaņā ar ražotāja instrukciju, sedzot visus ar to radītos zaudējumus;

b) tiek konstatēti jebkādi šo noteikumu pārkāpumi.

10. Lietošanas periodā paraplāna pilots uzņemas elektroniskā mērķa bojājumu, bojāejas un zuduma risku.

11. Parpalāna pilots apņemās nodrošināt elektroniskā mērķa tehniskā stāvokļa saglabāšanu (pieļaujams parastais nolietojums).

12. Paraplāna pilots apņemas informēt pilotus, kas piedalās treniņos un sacensībās par ekspluatācijas nosacījumiem.

13. Paraplāna pilotam nav tiesības bez LPF kontaktpersonas rakstiskas piekrišanas nodot elektronisko mērķi lietošanā trešajām personām, ieķīlāt, atsavināt, apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām.

14. Elektroniskā mērķa garantijas un nolietojuma remontu organizē LPF. Ja tiek konstatēti elektroniskā mērķa bojājumi, paraplāna pilota pienākums ir nekavējoties informēt LPF.


Sīkāka informācija: [email protected]