FunCup 2019, Nolikums

Latvijas paraplanieristu festivāla un Paraplānu maršrutlidojumu sacensību

„Fun cup 2019”

NOLIKUMS

 

 1.    Nosaukums, datums, mērķis un vieta:

1.1. Pasākuma nosaukums ir Latvijas paraplanieristu festivāls „Fun Cup 2019”, turpmāk – Festivāls.

1.2. Festivāls notiks 03.-04.08.2019. (rezerves datumi 17.-18.08.2019)

 

Sacensību plāns:

03.08.2019.

10:00 Reģistrācija Vaiņodes lidlaukā

10:30 Brīfings, precizitātes lidojums (1 raunds), lai noteiktu startēšanas secību

12:20 - 17:00 starti maršruta lidojumiem

20:00 - Brīfings nometnes vietā z/s “Ievas”

… Izklaides programma. Ugunskurs, zupas vārīšana, baļļa, pirts.

 

04.08.2019.

10:30 Brīfings Vaiņodes lidlaukā

11:00 – 17:00 starti maršruta lidojumiem

19:00 – Sacensību slēgšana

 

1.3. Festivāla mērķis ir pulcēt paraplanieristus brīvā dabā, lai kopīgi atpūstos, kā arī lidotu ar paraplānu.

1.4. Festivāla norises laikā notiek ikgadējās Latvijas mēroga sacensības maršrutlidojumos ar   paraplānu – Paraplānu maršrutlidojumu sacensības „FUN CUP 2019”, turpmāk – Sacensības. Kārtība, kādā kvalificēti piloti var piedalīties Sacensībās un kā tiek vērtēts to sniegums ir aprakstīti šajos noteikumos.

1.5. Festivāla bāzes nometnes vieta z/s “Ievas”, ciems Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov. (koordinātes 56°27'49.5"N 22°06'48.5"E). Piejama telts vieta, ugunskura vieta, pirts, pirts baļa, peldēšanās dīķis. Izvākšanās no Festivāla bāzes nometnes vietas 04.08.2019 plkst. 12:00.

Lidojumu starta vieta ir Lidlaukā Vaiņode (koordinātes  56°24'21.9"N 21°53'27.0"E).

 2.    Dalība

2.1. Festivālā var piedalīties jebkurš paraplanierists, tā ģimenes locekļi un draugi.

2.2. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju paraplānu piloti. Pilotu kvalifikācijai minimāli ir jāatbilst ParaPro 3 FAI kategorijai vai šai kategorijai atbilstošai Latvijas (B) vai ārzemju licencei, kas ir spēkā Sacensību laikā. Pilotiem ar ParaPro 3 FAI kategoriju vai šai kategorijai atbilstošu Latvijas (B) vai ārzemju licenci, atļauts piedalīties sacensībās sava instruktora vai pieredzējuša pilota tiešā uzraudzībā.

2.3. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību.

2.4. Sacensību dalībniekiem jāprot droši un pārliecinoši startēt no vinčas (gan aktīvās, gan pasīvās) visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.

2.5. Paraplānu piloti, kas nav reģistrējušies Sacensībām, lidojumus var veikt tikai tad, ja neviens Sacensību dalībnieks nav rindā uz vinču (savstarpēji vienojoties ar vinčas operatoru par norēķiniem).

2.5. Obligātās prasības Sacensību dalībnieka ekipējumam:

a) lidojamam derīgs un Sacensību dalībnieka kvalifikācijai atbilstošs viens paraplāns visā sacensību laikā. Paraplānu nedrīkst mainīt uz citu;

b) GPS navigators ar ielādētiem šo Sacensību kontrolpunktiem;

c) darboties spējīga rācija un darboties spējīgs mobilais tālrunis;

d) ķivere;

e) darboties spējīgs rezerves izpletnis;

f) ar "aizsagprotektoru" aprīkota uzkabe un vinčas atkabe.

 3.    Lidojumu drošība, lidojumu uzdevumu atcelšana

3.1. Katrs Sacensību dalībnieks - pilots pats ir atbildīgs par sava lidojuma drošību un riskiem, kurus viņš uzņemas, piedaloties Sacensībās.

3.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos. Jebkuram Sacensību dalībniekam gan pirms lidojuma uzsākšanas, gan lidojuma laikā ir jāizvērtē laika apstākļi un pilota spējas un prasmes tajos uzsākt vai turpināt lidojumu. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī Sacensības (konkrētais lidojuma uzdevums) tiek atceltas, par ko Sacensību frekvencē paziņo Sacensību tiesnesis vai jebkurš no Sacensību organizatoriem. Sacensību dalībniekiem pēc šī paziņojuma saņemšanas lidojumi ir jāpārtrauc un jāveic pēc iespējas ātrāka un drošāka nosēšanās.

3.3. Sacensību diena ir uzskatāma par notikušu, ja attiecīgajā Sacensību dienā ir uzvinčoti vairāk kā puse no attiecīgās Sacensību dienas dalībniekiem.

3.4. Sacensību dalībniekiem veicot maršrutu lidojumus obligāti jāievēro Latvijas un citu valstu gaisa telpu lidošanas ierobežojumi.

3.5. Sacensību organizatori aicina Sacensību dalībniekus savu iespēju robežās pašiem veikt iespējamo risku apdrošināšanu, kas Sacensību dalībniekam var rasties Sacensību norises laikā.

4.    Dalības maksa

4.1. Sacensību dalības maksa ir: 25 EUR par vienu dienu, 30 EUR par divām dienām no katra Sacensību dalībnieka. Par retrīvu atsevišķa maksa, skatīt pie sadaļas nr. 11.

4.2. Sacensību dalības maksa Sacensību dalībniekiem nodrošina sacensību norisi, t.sk. nakšņošanas telts vieta, pirts baļļa festivāla bāzes nometnē.

4.3. Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

4.4. Sacensību dalības maksu pilots ieskaita LPF kontā, reģistrējoties dalībai sacensībās.

LPF rekvizīti: Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"

Reģ. Nr.: 40008062282

Augusta Deglava iela 126-45,

Rīga, LV-1082
AS SWEDBANK 
LV77HABA0551012413176

Obligāti jānorāda: maksājuma mērķis - Dalības maksa FUNCUP2019 un dalībnieka vārds, uzvārds.

 5.      Dalībnieku reģistrācija

5.1.    Dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu sacensību interneta vietnē https://docs.google.com/forms/d/1yspYiOxGAAZPtR3USZD-jg8SrNapaQL8lG_65MX09Ps/edit. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz 02.08.2019, plkst. 17.00.

5.2.    Pilotiem, kas nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 10.30 sacensību vietā. Šinī gadījumā pilotiem papildus dalības maksai ir jāveic arī reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 5,00.

5.3.    Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki līdz plkst. 10.30 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

5.4. Sacensībām var reģistrēt komandas. Komandas sastāvu ar nosaukumu var iesniegt arī reģistrācijas laikā festivāla pirmās dienas rītā. Dalībnieku skaits vienā komandā ir 3 (trīs) dalībnieki.

5.5. Katrā Sacensību dienā ir obligātie regulārie Sacensību brīfingi/sapulces.

5.6. Nepieciešamības gadījumā, sacensību organizatori sasauc Sacensību ārkārtas sapulces. Sacensību sapulces norises laiks tiek paziņots iepriekš (izziņojot mutiski vai rakstiski norādot sapulces laiku sacensību sekretariātā).

 6.    Sacensību uzdevumi

6.1. Sacensību dalībniekiem ir jālido pa drošu, katra Sacensību dalībnieka paša izvēlētu, maršrutu, ar ielidošanu sacensību kontrolpunktos vai bez tās.

6.2. Sacensību tiesneši rīta brīfingā var noteikt papildus uzdevumus (FunFaktorus), kurus izpildot Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt papildus punktus.

 7.    Kontrolpunkti

7.1. Kontrolpunkts ir cilindrs ar rādiusu 400 m.

7.2. Kontrolpunkti ir izvietoti koncentriskos apļos ap startu.

7.3. Kontrolpunktu koordinātes nosaka Sacensību organizators.

7.4. Kontrolpunktu koordinātes tiks paziņotas 03.08.2019. rīta brīfingā.

7.5. Reģistrējoties sacensību pirmajā rīta brīfingā, Sacensību dalībnieki saņem kontrolpunktu sarakstu.

7.6. Kontrolpunkts tiek ieskaitīts, ja vismaz viens GPS saglabātais punkts atrodas cilindra iekšpusē.

7.7. Kontrolpunktiem ir piešķirtas dažādas vērtības. Tuvākiem ir mazāka vērtība, tālākiem – lielāka. Katra kontrolpunktu vērtība ir norādīta sacensību dalībniekam izsniegtajā kontrolpunktu sarakstā.

7.8. Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu.

7.9.Katrs kontrolpunkts tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieks drīkst ielidot kontrolpunktos atkārtoti.

8.    Fun Faktori

8.1. Papildus punktus Sacensību laikā var saņemt par FunFactor uzdevumu izpildi:

-       Precizitātes raunds, lai noteiktu xc lidojuma startēšanas secību un FunFactora punkti (1 vieta – punkti cik dalībnieku skaits raundā, 2 vieta mīnus 1 punkts, 3 vieta mīnus 2 punkti utt.);

-       Atraktīvs - puķu vainags/rota uz ķiveres, kas atbilst lidojumam visiem iepriekšminētajiem drošības noteikumiem. Rotai jābūt nepārprotamai un pamanāmai. Pilotam jāstartē un jālido ar vainagu/rotu (2 punkti, par katru sacensību dienu). Vainagu/rotu var mainīt – katrai dienai savu.

-       Atgriešanās ar sabiedrisko transportu (10 punkti) vai taksi (3 punkti) uz starta vietu lidlaukā vai bāzes nometni, ja pēc tam netiek izmantots retrīvs. Jābūt biļetei, kvītij ar datumu un nobraukto attālumu par notikušo braucienu. Ja atvešana ir notikusi ar privātu transporta līdzekli, tas jāatrāda organizatoriem (3 punkti). Var tikt piešķirti papildus 3 punkti par atraktīvāko/iespaidīgāko transporta līdzekli.

-       Geocashing. (7 punkti par trofeju);

 

 

8.2. FunFactor papildus uzdevumi nelidojamam vai nepiemērotam maršrutu lidojumu laikam, kurus var noteikt organizatori rīta brīfingā:

-       Groundhandling stafete (iespējams ar bumbu) (3 punkti par izpildi, 2 vai 1 par daļēju izpildi);

-       Rezerves izpletņa mešana (rezerves izpletnis tiks nodrošināts) - TOP attālumi. (3 punkti par pirmo vietu, 2 punkti par 2 vietu un 1 punkts par 3 vietu);

-       Precizitātes raunds (izslēgšana/duelis) (1.vieta – 16 punkti, 2.vieta – 8 punkti, 3.vieta - 4 punkti, 4.vieta – 2 punkti, 5.vieta – 1 punkti);

8.3. Detalizētāk par FunFactor uzdevumiem tiks paziņots pirmās Sacensību dienas rīta sapulcē.

8.4. Vairāku startu/lidojumu gadījumā FunFaktora punkti netiek summēti. Piemēram, vairākos ierašanās gadījumos ar sabiedrisko transportu.

8.5. FunFaktoru punktus piešķir organizatori un vai tiesneši.

 9.    Starts

9.1. Starts notiek ar pasīvo vai aktīvo vinču.

9.2. Pirmajā sacensību dienā Sacensību dalībnieki startē noteiktā secībā. Otrajā sacensību dienā, Sacensību dalībnieki startē pirmās Sacensību dienas kārtībai pretējā secībā.

9.3. Starta vietā, Sacensību dalībniekiem jāievēro starta tiesnešu norādījumi.

9.4. Atkārtotie starti notiek rindas kārtībā, sacensību dalībniekiem veidojot rindu no ķiverēm.

9.5. Ja Sacensību laikā vēja stiprums ir lielāks par 7 m/s, starti tiek pārtraukti līdz startam piemērotu laika apstākļu iestāšanās brīdim.

9.6. Ja sacensību dalībnieks 2 reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.7. Ja Sacensību dalībnieks nav gatavs startam vai nav ieradies uz startu savā rindas kārtībā, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.8. Ja Sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām par to paziņojot starta tiesnesim.

9.9. Ja Sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā 2 reizes (skatīt šīs sadaļas 6., 7. un 8. punktu), viņu var diskvalificēt.

9.10. Restartu iespējams pieprasīt mutiski galvenajam tiesnesim par:

a) Vinčojoties pārtrūkusi vinčošanas trose. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots;

b) Nepietiekams viņčošanas augstums, zem 250m AGL. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots.

 10.  Maršruts

10.1. Lidojuma maršrutu katrs dalībnieks plāno pats atkarībā no savām un paraplāna iespējām, pieredzes, laika apstākļiem, vietas un droša lidojuma apsvērumiem.

10.2. Par katru nolidoto pilnu kilometru tiek ieskaitīts 1 punkts (piem., 10,99km = 10 punkti).

10.3. Lidojuma rezultāts tiek vērtēts pēc lidojumu GPS ierakstiem. Nolidotais attālums tiek mērīts (taisnā līnijā) no starta cilindra centra līdz tālākajam lidojuma punktam.

10.4. Sacensību dalībnieks katrā sacensību dienā drīkst startēt atkārtoti. Katras dienas maksimālais mēģinājumu skaits, viņčošanas reizes, ir 5, izņemot restartus. Sacensību dalībniekam startējot atkārtoti, tiek ieskaitīts tikai attiecīgās sacensību dienas pēdējā lidojuma rezultāts.

 11.  Finišs

11.1. Drošu un atbilstošu piezemēšanās vietu katrs Sacensību dalībnieks izvēlās patstāvīgi.

11.2. Pēc nosēšanās, Sacensību dalībniekam obligāti jāpaziņo retrīva koordinatoram (pa telefonu vai rāciju) par aptuveno nosēšanās vietu, pēc koordinatora aicinājuma nosūtot sms ar precīzām koordinātēm.

11.3. Atgriešanos no maršruta uz startu tiek organizēta centralizēti (retrīvs, 7 Eur/dienā).

11.4. Ierodoties atpakaļ Festivāla bāzes nometnē, katram Sacensību dalībniekam sava ierašanās obligāti jāpiesaka retrīva koordinatoram.

11.5. Dalībniekiem jāierodas no maršruta atpakaļ līdz plkst. 22:00 festivāla bāzes nometnē pirmajā dienā un 19:00 starta vietā lidlaukā Vaiņode otrajā dienā. Ja dalībnieks nevēlas vai nevar atgriezties Festivāla bāzes nometnē (piem., dodas mājās, aizlidojis 200 km, utt.), viņam līdz plkst. 22:00 pirmajā dienā un līdz 19:00 otrajā dienā, obligāti jāinformē par to starta tiesnesis.

 12.  GPS uztvērējs

12.1. Derīgs jebkurš GPS uztvērējs, kas spēj saglabāt maršruta informāciju (ierakstu/treku) un ir formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas (hddd°mm.mmm').

12.2. GPS uztvērējam jābūt ieslēgtam un gatavam ierakstīt treku jau pirms startēšanas ar vinču.

12.3. GPS ieraksti/treki jāiesniedz sacensību oranizatoriem katrās sacensību dienas beigās norādītajā laikā.

12.4. Pilotiem savs maršruta ieraksts/treks ir jānosūta uz organziatoru e-pasta adresi .IGC formātā ([email protected]) līdz noteiktajam laikam, kas tiks izziņots pirmās dienas rīta sapulcē. Der arī saite no XContest.org

 13.  Diskvalifikācija un protesti

13.1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t.i., aizliegt piedalīties Sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:

a) par nesportisku rīcību,
b) par bīstamu rīcību,
c) par Sacensību tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.
13.2. Ja Sacensību dalībnieks rezultātos pamana savu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo laicīgi – pirms rezultātu apkopošanas.
13.3. Ja Sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:
a) savu vērtējumu,
b) citu Sacensību dalībnieku vērtējumu,
c) citu Sacensību dalībnieku rīcību,
viņš drīkst iesniegt protestu Sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 1 stundu pēc attiecīgo rezultātu paziņošanas. Protesta drošības nauda EUR 15,- par katru protestu. Protesta drošības nauda tiek atdota Sacensību dalībniekam, ja Sacensību galvenais tiesnesis atzīst Sacensību dalībnieka protestu par pamatotu.
13.4. Strīdus jautājumus izšķir Sacensību galvenais tiesnesis un Sacensību tiesnesis.

13.5. Restarta piešķiršanas strīdu gadījumā pēc Sacensību galvenā tiesneša prasības pilotam obligāti jāiesniedz GPS ieraksts/treks par kuru pilots pieprasa restartu.

 14.  Rezultāti un apbalvošana

14.1. Rezultāti tiek aprēķināti pēc rezultātu nodošanas laika beigām un paziņoti Sacensību sapulcē pirmajā vakarā un sacensību abu dienu kopvērtējuma rezultāti nopublicēti LPF mājas lapā.

14.2. Apbalvošana notiek tradicionālajā LPF 2019. gada sezonas noslēguma pasākumā, 2020. gada februārī (datumu varēs skatīt LPG 2020.g. kalendārā) pēc abu Sacensību dienu rezultātu aprēķināšanas. Uzvarētājs ir tas Sacensību dalībnieks, kurš sacensību laikā ir ieguvis vislielāko punktu summu.

14.3. Apbalvoti tiek 3 lielāko punktu skaitu ieguvušie Sacensību dalībnieki un pilots, kurš savācis vislielāko FunFactor punktu skaitu, kā arī labākā komanda.

 15.   Festivāla organizatori un kontaktpersonas:

Sacensības organizē biedrība Piloti.lv sadarbībā ar Latvijas Paraplanierisma Federāciju.

 

Galvenais tiesnesis – Edijs Gašpuitis, tālr. 26161966

Drošības direktors – Krišjānis Sietiņš, tālr. 29339713

Sacensību tiesnesis – Olga Zalāne, tālr.  tālr. 29116201

Starta tiesnesis – Andris Kuzmans, tālr. 29420202

Retrīva koordinators – Mārtiņš Strazdiņš tālr 20351005

Papildinfo un izmitināšana festivāla nometnē – Edijs Gašpuitis, tālr. 26161966