FUN CUP 2023, Nolikums

FUN CUP 2023

Nolikums

 

1. Nosaukums, datums, mērķis un vieta:

1.1. Pasākuma nosaukums ir Latvijas paraplanieristu festivāls „FUN CUP 2023”, turpmāk – Festivāls.

1.2. Festivāls notiks 2023.gada 19. un 20. augustā Jēkabpils lidlaukā.

 

Pasākuma plāns:

1. diena

10:00 Reģistrācija Jēkabpils lidlaukā

10:30 Brīfings

11:00 - 17:00  Sacensību Starti

18:00 - Sacensību lidojumu slēgšana (pilotiem jābūt jau uz zemes)

 no 19:00 – Festivāla turpinājums Radžu kempingā.

2. diena

10:30 Brīfings

11:00 - 16:00  Sacensību Starti

17:00 - Sacensību lidojumu slēgšana.

 

1.3. Festivāla mērķis ir kopīga pilotu un viņu draugu laba laika pavadīšana, lai nepiespiestā atmosfērā Latvijas jaunos paraplāna pilotus vairāk iesaistītītu  pilotu  komūnā, kā arī palīdzētu tiem apgūt maršrutlidošanas sacensību pamatus un pilnveidot lidošanas prasmes.

1.4. Festivāla ietvaros notiek īpaša formāta maršrutlidošanas sacensības ar tādu pašu nosaukumu - „FUN CUP 2023”,  turpmāk – Sacensības. Scensību kvalifikācijas un vērtēšanas noteikumi ir aprakstīti šinī nolikumā.

1.5. Lidojumu starta vieta ir Jēkabpils lidlauks.

1.6. Festivāla bāze ir Radžu kempings

1.7. Festivāla sastāvdaļa ir saviesīga pilotu vakarēšana pie ugunskura pirmās dienas vakarā, daloties ar stāstiem, skatoties filmas, muzicējot u. tml.

 

 2  Dalība

2.1. Festivālā var piedalīties licencēti paraplanieristi vai paraplānu skolu studenti, kā arī to ģimenes locekļi un draugi.

2.2. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju paraplānu piloti. Paraplānu skolu studenti piedalās ar sava instruktora atļauju un uzraudzību.

2.3. Sacensību dalībniekiem jāprot droši un pārliecinoši startēt no vinčas visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.

2.4. Paraplānu piloti, kas nav reģistrējušies Sacensībām, lidojumus var veikt tikai tad, ja neviens Sacensību dalībnieks nav rindā uz vinču (savstarpēji vienojoties ar vinčas operatoru par norēķiniem).

2.5. Obligātās prasības Sacensību dalībnieka ekipējumam:

2.5.1. Lidojumam derīgs sertificēts paraplāns un uzkabe, rezerves izpletnis, ķivere.

2.5.2. Vinčas atkabe.

2.5.3. Rācija, kas darbojas frekvencē 446.000-446.100.

2.5.4.  Viedtelefons ar uzinstalētu Whatsapp aplikāciju.

2.5.5. GPS navigators vai viedtelefons ar lejuplādētiem Sacensību kontrolpunktiem.

2.5.6. Variometrs.

2.5.7. Ļoti ieteicama ir arī ierīce vai viedtelefona aplikācija, kas maršrutā nodrošina pilota atrašanās vietas koplietošanu (live tracking).

2.6. Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par minētā inventāra atbilstību sertifikācijas prasībām, tehnisko stāvokli un izmantoto ierīču spēju darboties visā sacensību dienas laikā.

 

 3.  Lidojumu drošība, lidojumu uzdevumu atcelšana

3.1. Katrs Sacensību dalībnieks - pilots pats ir atbildīgs par savu lidojumu drošību un riskiem, kurus viņš uzņemas, piedaloties Sacensībās.

3.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laikapstākļos. Jebkuram Sacensību dalībniekam gan pirms lidojuma uzsākšanas, gan lidojuma laikā ir jāizvērtē laika apstākļi un pilota spējas un prasmes tajos uzsākt vai turpināt lidojumu. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī Sacensības (konkrētais lidojuma uzdevums) tiek atceltas, par ko Sacensību frekvencē paziņo Sacensību tiesnesis vai jebkurš no Sacensību organizatoriem. Sacensību dalībniekiem pēc šī paziņojuma saņemšanas lidojumi ir jāpārtrauc un jāveic pēc iespējas ātrāka un drošāka nosēšanās.

3.3. Sacensību dalībniekiem veicot maršrutu lidojumus obligāti jāievēro Latvijas un citu valstu gaisa telpu lidošanas ierobežojumi.

3.4.. Sacensību organizatori aicina Sacensību dalībniekus savu iespēju robežās pašiem veikt iespējamo risku apdrošināšanu, kas Sacensību dalībniekam var rasties Sacensību norises laikā.

 

 

 4. Dalības maksa

4.1. Dalības maksa ir EUR 50,00.

4.2. Pilotiem, kuriem šīs ir 1. sacensības pilota karjerā -100% atlaide!

4.3. Sacensību dalības maksa Sacensību dalībniekiem nodrošina Sacensību norisi, tai skaitā – pilotu retrīvu, kā arī apmešanās izdevumus teltīs un kopīgas vakariņas.

4.4. Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

4.5. Sacensību dalības maksu pilots, reģistrējoties dalībai Sacensībās. ieskaita LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā norādot maksājuma mērķi - Dalības maksa FUN CUP 2023

 

LPF rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija", Reģ. Nr.: 40008062282
LV77HABA0551012413176, AS SWEDBANK

 

5. Dalībnieku reģistrācija

5.1 Dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu sacensību interneta vietnē https://forms.gle/SoezVWV4Paxy8TSx6 . Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz 18.08.2023. plkst. 18:00.

 

5.2. Pilotiem, kuri nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 10:30 sacensību vietā. Šajā gadījumā pilotiem papildus dalības maksai ir jāveic arī reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 10,00.

5.3.  Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki līdz plkst. 10:30 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

5.4. Sacensībām var reģistrēt komandas. Komandas sastāvu ar nosaukumu jāreģistrē sacensību rītā uz vietas līdz plkst. 10:30. Dalībnieku skaits vienā komandā ir 3 (trīs) dalībnieki. Komandas var saņemt papildus punktus - sīkāk punktā 8.1.

5.5. Sacensību dienā ir obligāts Sacensību brīfings/sapulce.

5.6. Nepieciešamības gadījumā, sacensību organizatori sasauc Sacensību ārkārtas sapulces. Sacensību sapulces norises laiks tiek paziņots iepriekš (izziņojot mutiski vai rakstiski norādot sapulces laiku sacensību sekretariātā).

5.7. Reģistrējoties Sacensībām, dalībnieki reģistrācijas anketā norāda savu pilota stāžu atbilstoši XContest statistikai, kas tos iedalīs sekojošās 3 dalībnieku grupās:

 

 

6. Sacensību uzdevumi un vērtēšana

6.1. Sacensību dalībniekiem ir jālido pa drošu, katra Sacensību dalībnieka paša izvēlētu, maršrutu, ar ielidošanu Sacensību kontrolpunktos, kā arī ar distances veikšanu iespējami tālāk no centrālā kontrolpunkta.

6.2. Sacensību uzdevuma sarežģītība mainās atkarībā no pilota grupas, skat. 5.7.

6.3. Lai tiktu ieskaitīti punkti kuri iegūti par nolidoto attālumu no centra… - obligāti jāielido vismaz vienā no kontrolpunktiem.

6.4. Attāluma punkti tiek vērtēti ar 1 punktu par katru taisnā līnijā no centrālā punkta nomērītu pilno nolidoto kilometru (piem., 10,99km = 10 punkti), kam tiek piemērots koeficents atkarībā no pilota kvalifikācijas grupas, skat. 5.7.

6.5. Punktiem par nolidoto attālumu piemēro sekojošu koeficientu:

 

 

6.6. Kontrolpunkti ir virtuāli cilindri ar koordinātēs fiksētu centru un sekojošiem rādiusiem:

 

 

6.7. Kontrolpunktu koordinātas var lejupielādēt šeit - Funcup Krustpils.wpt

6.8. Kontrolpunkti ir izvietoti koncentriskos apļos ap startu.

6.9. Kontrolpunktiem ir sekojošas vērtības:

 

 

6.10. Kontrolpunktu vērtības tiek ieskaitītas, ja vismaz viens GPS treka punkts atrodas attiecīgā cilindra iekšpusē.

6.11. Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu.

6.12. Katrs kontrolpunkts tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieks drīkst ielidot kontrolpunktos atkārtoti.

6.13.  Lidojuma rezultāti tiek vērtēti pēc lidojumu GPS ierakstiem

6.14.  Maršruta punktu skaitīšanas piemērs:

 

 

 

7. Papildus vērējums - Fun Faktori

7.1. Papildus punktus Sacensību laikā var saņemt par Fun Faktora uzdevumu izpildi:

 

7.2. Par pārējiem par Fun Fakotra uzdevumiem tiks paziņots Sacensību dienas rīta sapulcē.

7.3. Vairāku startu/lidojumu gadījumā Fun Faktora punkti netiek summēti. Piemēram, vairākos ierašanās gadījumos ar sabiedrisko transportu.

7.4. FunFaktoru punktus piešķir organizatori.

7.5.Sacensību tiesneši rīta brīfingā var noteikt papildus uzdevumus (Fun Faktorus),kurus izpildot Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt papildus punktus.

7.6. Fun Faktoru punktus piešķir tikai vienā - pirmajā no divām iespējamajām sacensību dienām.

 

8. Starts

8.1. Starts notiek ar pasīvo vinču.

8.2. Sacensību dienā Sacensību dalībnieki startē izlozes noteiktā secībā.

8.3. Starta vietā, Sacensību dalībniekiem jāievēro starta tiesnešu norādījumi.

8.4. Ja Sacensību laikā vēja stiprums ir lielāks par 7 m/s, starti tiek pārtraukti līdz startam piemērotu laika apstākļu iestāšanās brīdim.

8.5. Ja sacensību dalībnieks 2 reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņam jāiet uz rindas beigām.

8.6. Ja Sacensību dalībnieks nav gatavs startam vai nav ieradies uz startu savā rindas kārtībā, viņam jāiet uz rindas beigām.

8.7. Ja Sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām par to paziņojot starta tiesnesim.

8.8. Ja Sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā 2 reizes (skatīt šīs sadaļas 6., 7. un 8. punktu), viņu var diskvalificēt.

8.9. Restartu iespējams pieprasīt mutiski galvenajam tiesnesim ja:

a) Vinčojoties pārtrūkusi vinčošanas trose. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk un tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots;

b) Nepietiekams viņčošanas augstums, zem 300 m AGL. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk un tuvāk starta vietai bez centieniem uzņemt augstumu plūsmās. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots.

8.10. Sacensību dalībnieks katrā sacensību dienā drīkst startēt atkārtoti. Katras dienas maksimālais mēģinājumu skaits, viņčošanas reizes, ir 5, izņemot restartus. Sacensību dalībniekam startējot atkārtoti, tiek ieskaitīts tikai attiecīgās sacensību dienas noslēdzošā lidojuma rezultāts.

 

9. Maršruts

9.1. Lidojuma maršrutu katrs dalībnieks plāno pats atkarībā no savām un paraplāna iespējām, pieredzes, laika apstākļiem, vietas un droša lidojuma apsvērumiem, ievērojot saistošos gaisa telpas izmantošanas noteikumus.

9.2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoriem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.

 

10.Finišs, retrīvs

10.1. Drošu un atbilstošu piezemēšanās vietu katrs Sacensību dalībnieks izvēlās patstāvīgi.

10.2. Visi sacensību dalībnieki no organizatoru puses tiek iesaistīti aplikācijas Whatsapp grupā „XC kauss”. Šo grupu sacensību laikā nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijas nodošanai par pilotu atrašanās vietu un viņu rīcību pēc piezemēšanās. Retrīva koordinators pēc šīs informācijas koordinē retrīva transporta maršrutus. Tiešsaistē visu sacensību laiku ir arī retrīva transports.

10.3. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, sacensību dalībnieki, kuri vēlas izmantot retrīvu, caur Whatsapp grupu „XCkauss” pieslēdz tiešsaisti savai atrašanās vietai, kā arī nosūta burtu salikumu OK.

10.4. Uzreiz pēc tam, kad piloti tiek uzņemti retrīva transportā, vai arī, ja kāda iemesla dēļ nolemj atteikties no pieteiktā retrīva, tie Whatsapp tiešsaistes funkciju deaktivizē.

10.5. Ja pilotiem pēc piezemēšanās oficiālā retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta burtu salikumu OK

10.6. Ja dalībnieks nevēlas vai nevar atgriezties Festivāla bāzes nometnē (piem., dodas mājās, aizlidojis 200 km, utt.), viņam līdz Sacensību dienas plkst. 18:00 obligāti par to jāinformē starta tiesnesis.

 

11. Diskvalifikācija un protesti

11.1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t.i., aizliegt piedalīties Sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:

a) par nesportisku rīcību,
b) par bīstamu rīcību,
c) par Sacensību tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.
11.2. Ja Sacensību dalībnieks rezultātos pamana savu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo laicīgi – pirms rezultātu apkopošanas.
11.3. Ja Sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:
a) savu vērtējumu,
b) citu Sacensību dalībnieku vērtējumu,
c) citu Sacensību dalībnieku rīcību,
viņš drīkst iesniegt protestu Sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 1 stundu pēc attiecīgo rezultātu paziņošanas. Protesta drošības nauda EUR 20,- par katru protestu. Protesta drošības nauda tiek atdota Sacensību dalībniekam, ja Sacensību galvenais tiesnesis atzīst Sacensību dalībnieka protestu par pamatotu.
11.4. Strīdus jautājumus izšķir Sacensību galvenais tiesnesis

 

12. Rezultāti un apbalvošana

12.1. Rezultāti tiek publicēti LPF mājas lapās ne vēlāk, kā nedēļas laikā pēc sacensību noslēguma.

12.2. Apbalvošana notiek tradicionālajā LPF 2023. gada sezonas noslēguma pasākumā. Uzvarētājs ir tas Sacensību dalībnieks, kurš sacensību laikā ir ieguvis vislielāko punktu summu.

12.3. Apbalvoti tiek 3 lielāko punktu skaitu ieguvušie Sacensību dalībnieki un pilots, kurš savācis vislielāko Fun Fakotra punktu skaitu, kā arī labākā komanda.

 

13. Festivāla organizatori un kontaktpersonas:

Sacensības organizē paraplanieristu klubs „Spārni" sadarbībā ar Latvijas Paraplanierisma federāciju.

 

14. Atruna
Jebkurš nolikuma punkts var tikt mainīts līdz sacensību sākumam un paziņots sacensību rīta brīfingā.

Sacensību tiesnesis – Valdis Brokāns

Sacensību galvenais tiesnesis – Andrejs Puķītis

Direktors – Ivars Šļivka