FunCup 2021, Nolikums

Latvijas paraplanieristu festivāla un Paraplānu maršrutlidojumu sacensību „FUN CUP 2021”

 

NOLIKUMS

 

  1. Nosaukums, datums, mērķis un vieta:

1.1. Pasākuma nosaukums ir Latvijas paraplanieristu festivāls „FUN CUP 2021”, turpmāk – Festivāls.

1.2. Festivāls notiks 7. un 8. augustā 2021. gadā (rezerves datumi 14.,15. augusts), Jēkabpils lidlaukā.

 1.3. Sacensību plāns:

 Pirmā diena, 7.augusts

13:30 Reģistrācija Jēkabpils lidlaukā - https://goo.gl/maps/eFgnTwTi62VVecwT8

14:00 Brīfings

14:20 - 17:00 Starti/lidojumi uz precizitāti un Fun uzdevums ar spārnu uz zemes.

15. 30 - Pusdienas ar tēju (būs katls)

17:00 - Sacensību 1. dienas slēgšana (pilotam jābūt jau uz zemes)

18.30. - Sacensību posms nometnē (dažādi uzdevumi)

20:00 - vakariņas

21:00 – LPF 2020.gada apbalvošanas pasākums

 Otrā diena, 8.augusts (lidošanas posms)

11.00 starti Jēkabpils lidlaukā

17.00 Lidošanas posma slēgšana

17.30 Noslēdzošais Fun posms, uzvarētāja noskaidrošanai un apbalvošana.

 

1.4. Festivāla mērķis ir pulcēt paraplanieristus brīvā dabā, lai kopīgi atpūstos, kā arī lidotu ar paraplānu.

1.5. Festivāla norises laikā notiek ikgadējās Latvijas mēroga sacensības maršrutlidojumos ar paraplānu – Paraplānu maršrutlidojumu sacensības „FUN CUP 2020”, turpmāk – Sacensības. Kārtība, kādā kvalificēti piloti var piedalīties Sacensībās un kā tiek vērtēts to sniegums ir aprakstīti šajos noteikumos.

1.6. Lidojumu starta vieta ir Jēkabpils lidlaukā.

 

2. Dalība

2.1. Festivālā var piedalīties jebkurš Paraplāna pilots, tā ģimenes locekļi un draugi.

2.2. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju paraplānu piloti. Pilotu kvalifikācijai minimāli ir jāatbilst ParaPro 3 FAI kategorijai vai šai kategorijai atbilstošai Latvijas (B) vai ārzemju licencei, kas ir spēkā Sacensību laikā. Pilotiem ar ParaPro 3 FAI kategoriju vai šai kategorijai atbilstošu Latvijas (B) vai ārzemju licenci, atļauts piedalīties sacensībās sava instruktora vai pieredzējuša pilota tiešā uzraudzībā.

2.3. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību.

2.4. Sacensību dalībniekiem jāprot droši un pārliecinoši startēt no vinčas (gan aktīvās, gan pasīvās) visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.

2.5. Paraplānu piloti, kas nav reģistrējušies Sacensībām, lidojumus var veikt tikai tad, ja neviens Sacensību dalībnieks nav rindā uz vinču (savstarpēji vienojoties ar vinčas operatoru par norēķiniem).

2.6. Obligātās prasības Sacensību dalībnieka ekipējumam:

a) Sacensību dalībnieka kvalifikācijai atbilstošs viens paraplāns visā sacensību laikā. Paraplānu nedrīkst mainīt uz citu;

b) GPS navigators;

c) rācija, telefons;

d) ķivere;

e) rezerves izpletnis;

f) ar aizsargprotektoru aprīkota iekare un vinčas atkabe.

 

3. Lidojumu drošība, lidojumu uzdevumu atcelšana.

3.1. Katrs Sacensību dalībnieks - pilots pats ir atbildīgs par sava lidojuma drošību un riskiem, kurus viņš uzņemas, piedaloties Sacensībās.

3.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos. Jebkuram Sacensību dalībniekam gan pirms lidojuma uzsākšanas, gan lidojuma laikā ir jāizvērtē laika apstākļi un pilota spējas un prasmes tajos uzsākt vai turpināt lidojumu. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī Sacensības (konkrētais lidojuma uzdevums) tiek atceltas, par ko Sacensību frekvencē paziņo Sacensību tiesnesis vai jebkurš no Sacensību organizatoriem. Sacensību dalībniekiem pēc šī paziņojuma saņemšanas lidojumi ir jāpārtrauc un jāveic pēc iespējas ātrāka un drošāka nosēšanās.

3.3. Sacensību diena ir uzskatāma par notikušu, ja attiecīgajā Sacensību dienā ir uzvinčoti vairāk kā puse no attiecīgās Sacensību dienas dalībniekiem.

3.4. Sacensību dalībniekiem veicot maršrutu lidojumus obligāti jāievēro Latvijas un citu valstu gaisa telpu lidošanas ierobežojumi.

3.5. Sacensību organizatori aicina Sacensību dalībniekus savu iespēju robežās pašiem veikt iespējamo risku apdrošināšanu, kas Sacensību dalībniekam var rasties Sacensību norises laikā.

 

4. Dalības maksa

4.1. Sacensību dalības maksa ir 30 EUR no Sacensību dalībnieka, nakšņošana teltī kempingā - iekļauta dalības maksā.

4.2. Sacensību dalības maksa Sacensību dalībniekiem nodrošina sacensību norisi.

4.3. Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

4.4. Sacensību dalības maksu pilots ieskaita "We Fly" kontā, reģistrējoties dalībai sacensībās.

Biedrības "We Fly" rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008190554

Adrese: Rēzeknes nov., Čornajas pag., Čornaja, Nākotnes 3-10

Bankas konts: AS Swedbank, LV37HABA0551032877695

Obligāti jānorāda maksājuma mērķis – “Dalības maksa FUN CUP 2021 un dalībnieka vārds, uzvārds”.

 

5. Dalībnieku reģistrācija

5.1. Dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu sacensību interneta vietnē https://ej.uz/FUNCUP2021. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz 06.08.2021, plkst. 17:00.

5.2. Pilotiem, kuri nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 13:30 sacensību vietā. Šajā gadījumā pilotiem papildus dalības maksai ir jāveic arī reģistrācijas kavējuma maksa - EUR 5,00.

5.3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki līdz plkst. 14:00 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

5.4. Sacensībām var reģistrēt komandas bezmaksas. Komandas sastāvu ar nosaukumu jāreģistrē sacensību rītā uz vietas līdz plkst. 14:00. Dalībnieku skaits vienā komandā ir 3 (trīs) dalībnieki. Komandas var saņemt papildus punktus - sīkāk punktā 8.1.

5.5. Sacensību dienā ir obligāts Sacensību brīfings/sapulce.

5.6. Nepieciešamības gadījumā, sacensību organizatori sasauc Sacensību ārkārtas sapulces. Sacensību sapulces norises laiks tiek paziņots iepriekš (izziņojot mutiski vai rakstiski norādot sapulces laiku sacensību sekretariātā).

 

6. Sacensību uzdevumi

6.1. Sacensību dalībniekiem ir jālido pa drošu, katra Sacensību dalībnieka paša izvēlētu maršrutu, ar ielidošanu sacensību kontrolpunktos vai bez tā.

6.2. Sacensību tiesneši rīta brīfingā var noteikt papildus uzdevumus (Fun Faktorus), kurus izpildot Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt papildus punktus.

 

7. Kontrolpunkti

7.1. Kontrolpunkts ir cilindrs ar rādiusu 400 m.

7.2. Kontrolpunkti ir izvietoti koncentriskos apļos ap startu.

7.3. Kontrolpunktu koordinātas var lejupielādēt šeit.

7.4. Kontrolpunkts tiek ieskaitīts, ja vismaz viens GPS saglabātais punkts atrodas cilindra iekšpusē.

7.5. Kontrolpunktiem ir piešķirtas dažādas vērtības. Tuvākiem ir mazāka vērtība, tālākiem – lielāka. Katra kontrolpunktu vērtība ir norādīta šeit.

7.6. Dalībnieku uzdevums ir savākt pēc iespējas lielāku punktu summu.

7.7. Katrs kontrolpunkts tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Sacensību dalībnieks drīkst ielidot kontrolpunktos atkārtoti.

 

8. Fun Faktori

8.1. Papildus punktus Sacensību laikā var saņemt par Fun Faktora uzdevumu izpildi:

Pilots saņem papildus punktus, ja lido tērpās kādā atpazīstamā tēlā. Pirms starta pilotam ir jāpieprasa, lai starta tiesnesis vai palīgs nofotogrāfē pilota tērpu. Pēc sacensībām žūrija izvērtēs bildes un piešķirs punktus no 1-10, atkarībā cik oriģināls tērps un cik pilots ir ieguldījies šī tērpa izveidē.

 

Atgriešanās uz startu. Var tikt piešķirti papildus 3 punkti par atraktīvāko/iespaidīgāko transporta līdzekli. Foto obligāti. Par piešķiramo punktu daudzumu lemj Galvenais tiesnesis.

 

Bilde ar svešinieku. Piezemējoties ārpus lidlauka teritorijas, jānofotogrāfējas ar svešinieku Covid maskā - bildē pilotam galvā jābūt ķiverei un abiem jāsmaida maskā. Maksimālais bilžu skaits - 2 bildes, kur par katru bildi var dabūt 1 punktu. Bildei jābūt uztaisītai ārpus lidlauka teritorijas.

 

Bilde ar kaķi vai suņi. Piezemējoties ārpus lidlauka teritorijas, jānofotogrāfējas ar kaķi vai suņi - bildē pilotam galvā jābūt ķiverei. Maksimālais attālums no dzīvnieka 0,5 m. Maksimālais bilžu skaits - 1 bilde, par kuru var saņemt 1 punktu. Bildei jābūt uztaisītai ārpus lidlauka teritorijas. Kaķis vai suņis nevar piederēt pilotam, vai tā draugam (draudzenei).

 

Sākot no plkst. 18:30, ķempingā, pilots tiek pielaists klāt teorijas eksāmenam. Par veiksmīgu eksāmena nokārtošanu maksimāli iespējams saņemt 30 punktus (30 jautājumi). Atbilde var būt tikai viena. Katra kļūda 1 punkts. Piemēram, ja ir 15 kļūdas, tad no pilota kopējā rezultātā tiks atņemts -15 punkti.

 

Iespējama stafete 50 vai vairāk metri - precīzi tiks pateikts sacensību rīta brīfingā. Būs novilktas 2 līnijas (starts un finišs) un papildus šķērsli. Pilotam jānoskrien šī distance ar paceltu paraplānu gaisā. Ja to izdara ar pirmo reizi, tad pilots saņem 5 punktus. Ja ar otro reizi, tad saņem 2 punktus. Ja neveiksmīgi - mīnus 5 punkti. Startu skaits -2.

 

Iespējams notiks precizitātes piezemēšanās etaps, kur varēs iegūt no 0 līdz 6 punktiem. Par šo lēmums tiks pieņemts Sacensību rītā, kas ir atkarīgs no laika apstākļiem un vai uz vietas būs izmantojama pļava drošai piezemēšanai uz mērķi.

Komanda saņem 5 punktu par katru pilotu, kurš licenci ieguvis šī gada laikā. Komanda saņem arī 1 punktu par katru piloti komandā.

 8.2. Par pārējiem par Fun Fakotra uzdevumiem tiks paziņots Sacensību dienas rīta brīfingā. Uzdevumi būs par valodas zināšanu, vēsturi, paraplanierisma jautājumi, būs konkurss “Viļheļm Teļ" un citi.

 8.3. Vairāku startu/lidojumu gadījumā Fun Faktora punkti netiek summēti. Piemēram, vairākos ierašanās gadījumos ar sabiedrisko transportu. Tiks ņemts vērā labākais lidojums.

 8.4. Fun Faktoru punktus piešķir organizatori un, vai tiesneši un to palīgi.

 

9. Starts

9.1. Starts notiek ar pasīvo vinču.

9.2. Sacensību dienā Sacensību dalībnieki startē noteiktā secībā.

9.3. Starta vietā, Sacensību dalībniekiem jāievēro starta tiesnešu norādījumi.

9.4. Atkārtotie starti notiek rindas kārtībā, sacensību dalībniekiem veidojot rindu no ķiverēm.

9.5. Ja Sacensību laikā vēja stiprums ir lielāks par 7 m/s, starti tiek pārtraukti līdz startam piemērotu laika apstākļu iestāšanās brīdim.

9.6. Ja sacensību dalībnieks 2 reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.7. Ja Sacensību dalībnieks nav gatavs startam vai nav ieradies uz startu savā rindas kārtībā, viņam jāiet uz rindas beigām.

9.8. Ja Sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām par to paziņojot starta tiesnesim.

9.9. Ja Sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā 2 reizes (skatīt šīs sadaļas 6., 7. un 8. punktu), viņu var diskvalificēt.

9.10. Restartu iespējams pieprasīt mutiski galvenajam tiesnesim ja:

a) Vinčojoties pārtrūkusi vinčošanas trose;

b) Nepietiekams viņčošanas augstums, zem 250m AGL. Jāpiezemējas pēc iespējas ātrāk un tuvāk starta vietai. Ja pilots devies maršrutā, tad restarts netiek dots.

 

10. Maršruts

10.1. Lidojuma maršrutu katrs dalībnieks plāno pats atkarībā no savām un paraplāna iespējām, pieredzes, laika apstākļiem, vietas un droša lidojuma apsvērumiem.

10.2. Par katru nolidoto pilnu kilometru tiek ieskaitīts 1 punkts (piem., 10,99km = 10 punkti).

10.3. Lidojuma rezultāts tiek vērtēts pēc lidojumu GPS ierakstiem. Nolidotais attālums tiek mērīts (taisnā līnijā) no starta cilindra centra līdz tālākajam lidojuma punktam.

10.4. Sacensību dalībnieks katrā sacensību dienā drīkst startēt atkārtoti. Katras dienas maksimālais mēģinājumu skaits, viņčošanas reizes, ir 5, izņemot restartus. Sacensību dalībniekam startējot atkārtoti, tiek ieskaitīts tikai attiecīgās sacensību dienas noslēdzošā lidojuma rezultāts.

 

11. Finišs, retrīvs

11.1. Drošu un atbilstošu piezemēšanās vietu katrs Sacensību dalībnieks izvēlās patstāvīgi.

11.2. Sacensību radio frekvence, par pilotu atvešanu no maršruta (retrīvu) atbildīgā koordinatora telefona numurs un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

11.3. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoriem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.

11.4. Visi sacensību dalībnieki, kuru rīcībā ir viedtālruņi, no organizatoru puses tiek iesaistīti aplikācijas Whatsapp grupā „XCkauss”. Šo grupu sacensību laikā nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijas nodošanai par pilotu atrašanās vietu un viņu rīcību pēc piezemēšanās. Retrīva koordinators pēc šīs informācijas koordinē retrīva transporta maršrutus. Tiešsaistē visu sacensību laiku ir arī retrīva transports.

11.5. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, sacensību dalībnieki, kuri vēlas izmantot retrīvu, caur Whatsapp grupu „XCkauss” pieslēdz tiešsaisti savai atrašanās vietai.

11.6. Uzreiz pēc tam, kad piloti tiek uzņemti retrīva transportā, vai arī, ja kāda iemesla dēļ nolemj atteikties no pieteiktā retrīva, tie Whatsapp tiešsaistes funkciju deaktivizē.

11.7. Ja pilotiem pēc piezemēšanās oficiālā retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta savu sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 22 OK. Ja retrīvs vajadzīgs- sūtam 22 OK," Vajag retrīvu".

11.8. Izņēmuma gadījumos, tie piloti, kuriem nav viedtelefonu, pēc katras piezemēšanās nosūta retrīva koordinatoram telefona SMS ziņojumu, kurā norāda pilota sacensību numuru un atrašanās vietas koordinātes, piemēram - 23 N56.12,715 E025.45,335, bet, ja retrīvs nav nepieciešams, - pilota sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 23 OK.

11.9. Ierodoties atpakaļ uz skrejceļu, katram Sacensību dalībniekam sava ierašanās obligāti jāpiesaka Sacensību starta tiesnesim.

11.10. Ja dalībnieks nevēlas vai nevar atgriezties Festivāla bāzes nometnē (piem., dodas mājās, aizlidojis 200 km, utt.), viņam līdz Sacensību dienas plkst. 18:00 obligāti par to jāinformē starta tiesnesis.

11.11. Retrīva buss brauc pakaļ tikai līdz tālākajam punktam, kas ir Sacensību koordināšu punktu grupā.

 

12. GPS uztvērējs

12.1. Derīgs jebkurš GPS uztvērējs, kas spēj saglabāt maršruta informāciju (ierakstu/treku) un ir formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas (hddd°mm.mmm').

12.2. GPS uztvērējam jābūt ieslēgtam un gatavam ierakstīt treku jau pirms startēšanas ar vinču.

12.3. GPS ieraksti/treki jāiesniedz sacensību organizatoriem katras sacensību dienas beigās norādītajā laikā.

 

13. Diskvalifikācija un protesti

13.1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t.i., aizliegt piedalīties Sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:

a) par nesportisku rīcību,

b) par bīstamu rīcību,

c) par Sacensību tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.

13.2. Ja Sacensību dalībnieks rezultātos pamana savu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo laicīgi – pirms rezultātu apkopošanas.

13.3. Ja Sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:

a) savu vērtējumu,
b) citu Sacensību dalībnieku vērtējumu,

c) citu Sacensību dalībnieku rīcību,viņš drīkst iesniegt protestu Sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 1 stundu pēc attiecīgo rezultātu paziņošanas. Protesta drošības nauda EUR 15,- par katru protestu. Protesta drošības nauda tiek atdota Sacensību dalībniekam, ja Sacensību galvenais tiesnesis atzīst Sacensību dalībnieka protestu par pamatotu.

13.4. Strīdus jautājumus izšķir Sacensību galvenais tiesnesis un Sacensību tiesnesis.

13.5. Restarta piešķiršanas strīdu gadījumā pēc Sacensību galvenā tiesneša prasības pilotam obligāti jāiesniedz GPS ieraksts/treks, par kuru pilots pieprasa restartu.

 

14. Rezultāti un apbalvošana

14.1. Rezultāti tiek publicēti LPF mājas lapās ne vēlāk, kā nedēļas laikā pēc sacensību noslēguma.

14.2. Apbalvošana notiek vai Jēkabpils lidlaukā.

14.3. Apbalvoti tiek 3 lielāko punktu skaitu ieguvušie Sacensību dalībnieki sieviešu un vīriešu klasē, kā arī labākā komanda.

 

15. Festivāla organizatori:

Sacensības organizē paraplanieristu biedrība "WE FLY" sadarbībā ar biedrību “Latvijas Paraplanierisma federācija”.

 

16. Atruna

Jebkurš nolikuma punkts var tikt mainīts līdz sacensību sākumam un paziņots sacensību rīta brīfingā.

 

Sacensību tiesnesis – Mihails Vavilovs

Sacensību direktors – Normunds Pakulis

Retrīva koordinators – Māris Barons