7. Latvijas Paramotoru čempionāts, Nolikums

Apstiprināts LPF Valdes sēdē,

03.06.2019.

LPF prezidents N.Pakulis

 

 

Latvijas Paraplanierisma Federācija

 

7. LATVIJAS PARAMOTORU ČEMPIONĀTS

 

NOLIKUMS

 

 

 

2019

 

Šis Nolikums ir balstīts uz FAI (Federation Aeronautique Internationale) noteikumu vispārīgās daļas, FAI noteikumu 10.sadaļas un FAI Sporta kodeksa specifiskajām prasībām, kas regulē lidojumu ar motoparaplāniem pasaules valstu gaisa telpā drošības un sacensību organizēšanas kārtību. Šis Nolikums ietver Lielbritānijas Nacionālā vieglsvara lidaparātu čempionāta un iepriekšējo Baltijas Atklāto paramotoru čempionātu Nolikumu labās prakses noteikumus, papildināti ar specifiskiem punktiem atbilstoši Latvijas situācijai. 

Ja kādas prasības ir noteiktas pretrunā, augstāks spēks ir FAI Sporta kodeksa noteikumiem.

 

© Latvijas Paraplanierisma Federācija (LPF) 2019

    www.paragliding.lv

 

SATURS


1. Vispārīgie noteikumi                                                       
1.1. Ievads                                                                         
1.2. Mērķi                                                                           
1.3. Formāts                                                                       
1.4. Valoda                                                                                  
1.5. Sacensību izziņošana                                                      
1.6. Organizatori un tiesneši                                                   
1.7. Rezultāti un balvas                                                   

   2. Vispārīgie sacensību noteikumi
2.1. Motoparaplāns                                                          
2.2. Reģistrēšanās                                                                    
2.3.Apdrošināšana                                                          
2.4. Sūdzības un protesti                                               

2.5. Rāciju lietošana                                                        

   3. Lidošanas un drošības noteikumi
3.1. Brīfingi                                                                        
3.2. Obligātais aprīkojums                                                       
3.3. Aizliegtās iekārtas                                                    
3.4.Pilota fiziskais / veselības stāvoklis.                      

   3.5.Sagatavošanās lidojumiem                                     
3.6. Uzdevumu izpildes kārtība                                     
3.7. Lidojumu ierobežojumi                                           
3.8. Sadursmes risku ierobežošana                             
3.9. Atļauja lidojumiem                                                    
3.10. Motoparaplānu bojājumi                                      
3.11. Pilotu atbalsts                                                         

   3.12. Signālkarogi                                                           

   4. Čempionāta uzdevumi
4.1. Vispārīgie noteikumi                                                
4.2. Oficiālais informācijas stends                                
4.3. Uzdevumu izpildes laiks                                         
4.4. Sacensību uzdevumi                                                         
4.5. Starta / nolaišanās laukums                                               
4.6.  Sacensību teritorija                                                 
4.7. Starts                                                                          
4.8. Nosēšanās                                                                

   4.9. Kavēšanās nosēšanās zonā                                 
4.10. Nosēšanās ārpus sacensību teritorijas              
4.11. Ārkārtas situācijas                                                  
4.12. Drošības zonas                                                      


5.  Rezultātu noteikšana
5.1. Kartes                                                                         

   5.2. Uzdevuma izpildes laiks                                         
5.3. Kontrolpunkti / iezīmētas teritorijas                                   
5.4. Lidojumu ierakstu ierīces                                        
5.5. Degvielas uzpildes drošība                                    
5.6. Minimālais / maksimālais  lidojuma augstums    


6. Rezultativitātes punkti

   6.1. Vispārīgie noteikumi                                                        
6.2. Rezultātu aprēķināšanas pamatprincipi /

       visi uzdevumi                                                            

 
7. Soda sankcijas
7.1. Vispārīgie noteikumi                                                
7.2. Diskvalifikācija                                                          
7.3. 0 punkti                                                                      
7.4. 20% soda punkti                                                       
7.5. Lēmumi un protesti                                                 

 

 1. Vispārīgie noteikumi


1.1. Ievads

1.1.1 Izziņojot sacensības, papildus šim Nolikumam tiek publicēts uzdevumu katalogs kā šī Nolikuma pielikums un Paziņojums (Notice).

1.1.2 Iespējamie grozījumi un izmaiņas Nolikumā tiek izziņoti Paziņojumā (Notice) un skaidroti brīfingā.

 

1.2. Mērķi

1.2.1 Šī čempionāta mērķi ir:

- noskaidrot ātrākos, precīzākos, mērķtiecīgākos un vienkārši draudzīgākos un jautrākos pilotus Latvijā individuālajā vērtējumā;

- kopīgi izbaudīt lidošanas prieku, dalīties pieredzē un attīstīt pilotu iemaņas un zināšanas.

1.2.2. Citu valstu piloti ir laipni aicināti piedalīties 7.Latvijas paramotoru čempionātā (turpmāk tekstā – Čempionāts).

 

1.3. Formāts

1.3.1. Čempionāts tiek organizētas kā neatkarīgas RPF1 klases sacensības individuālajā  vērtējumā.

1.3.2. Lai Čempionāts tiktu atzīts kā valsts iekšējais čempionāts:

- sacensībās ir jābūt notikušiem vismaz 3 (trīs) uzdevumiem.

1.3.3. Sacensību izziņošana (Notice) tiek nodrošināta savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (viens) mēnesi pirms sacensību norises.


1.4. Valoda

Oficiālā čempionāta valoda ir latviešu valoda.  Cita valoda var tikt izmantota saziņā, savstarpēji vienojoties vai izmantojot tulku.

 
1.5. Sacensību izziņošana

1.5.1. Izziņojot sacensības, tiek noteikts Čempionāta norises laiks, vieta, dalības maksa, programma, reģistrēšanās kārtība un termiņi, citi būtiski termiņi, iespējas veikt treniņlidojumus un cita būtiska informācija.

1.5.2.Sacensības tiek izziņotas mājas lapā www.paragliding.lv.

 

1.6. Organizatori un tiesneši

1.6.1. ČEmpionāta organizatoru apstiprina ar Latvijas Paraplanierisma Federācijas lēmumu.

1.6.2. Organizatoru pienākums ir savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sacensībām iecelt Sacensību direktoru un Galveno tiesnesi un nepieciešamības gadījumā - citas atbildīgās personas.

 

 1.7. Rezultāti un balvas

1.7.1.       1 (viena) lidojuma ietvaros veikto uzdevumu rezultāti tiek izvietoti (elektroniski oficiālajā sacensību whatsapp grupā) brīvai pieejamībai maksimāli īsā laikā pēc visu pilotu katra lidojuma veikšanas.

1.7.2.       Sākotnējie sacensību kopvērtējuma rezultāti tiek izvietoti uz oficiāla sacensību informācijas stenda ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pirms sacensību oficiālā noslēguma, kas tiek norādīts izziņojot sacensības (Notice) un tiek apstiprināti pēc visu saņemto un izskatīto protestu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas, t.sk. visu veikto izmaiņu, ja tādas nepieciešamas strīdus izskatīšanas rezultātā, veikšanas.

1.7.3.       Apbalvoti tiek sekojoši piloti: Čempionāta ieskaitē – 3 (trīs) labāko rezultātu ieguvēji. Citi piloti var tikt apbalvoti / sveikti, kā arī var tikt piešķirtas nominācijas atbilstoši Organizatoru iespējām.

1.7.4.        Nosaukumu Čempionāta čempions var iegūt tikai pilots, kuram ir spēkā esoša LPF izdota E kategorijas licence.

 

 

2. Vispārīgie sacensību noteikumi


2.1. Motoparaplāns

2.1.1. Motoparaplānam un inventāram, kas tiek izmantots sacensībās, jāatbilst visiem noteiktiem drošības standartiem un jābūt piemērotam sacensību formātam (sagatavotam), par ko atbildīgs ir sacensību dalībnieks.

2.1.2. Visi starti un nosēšanās sacensībās (RPF1 klase) pilotam jāveic uz kājām, bez trešo personu, jebkuru transportlīdzekļu vai jebkādas citas ārējās palīdzības.

2.1.3. Motoparaplānam uz reģistrēšanos sacensību norises vietā brīdi ir jābūt sagatavotam tādā stāvoklī, kādā tas plānots izmantot sacensību lidojumiem. Reģistrējoties sacensībām pasākuma norises vietā, var tikt veikta motoparaplāna apskate, veicot motoparaplāna fotogrāfēšanu.

2.1.4. Pilots ir atbildīgs par motoparaplāna un ikvienas tās detaļas atbilstību drošības standartiem un ar parakstu apliecina, ka motoparaplāns ir darba kārtībā.

2.1.5. Sacensību direktors, Galvenais tiesnesis, tiesnesis vai ikviena cita pilnvarota persona  jebkurā brīdī sacensību laikā ir tiesīga pilota klātbūtnē veikt motoparaplāna pārbaudi.

2.1.6. Visu sacensību norises laiku tiek izmantots tikai tas motoparaplāns un tādā komplektācijā (viens komponentu kopums), kā tas ir bijis uz reģistrēšanas brīdi pasākuma norises vietā. Pilots, bez saskaņošanas ar Galveno tiesnesi, sacensību laikā ir tiesīgs mainīt properellu un aizdedzes sveces. Ja pilots vēlas mainīt jebkuru citu motoparaplāna sastāvdaļu/detaļu pirms nākamā uzdevuma veikšanas, pilotam ir jāsaņem Galvenā tiesneša atļauja. Pēc jebkuras saskaņotas motoparaplāna sastāvdaļas/detaļas maiņas, pilotam ir jāsaņem atkārtota Galvenā tiesneša atļauja nākamā uzdevuma izpildei. Jebkurā gadījumā, sastāvdaļu/detaļu maiņa ir atļauta tikai uz līdzvērtīgu vai mazāk jaudīgu/efektīvu.

 

2.2. Reģistrēšanās

2.2.1. Sacensību organizatori, izziņojot sacensības, nosaka pilotu iepriekšējās reģistrēšanās termiņu. Pilotu interesēs ir reģistrēties sacensībām maksimāli īsā laikā pēc sacensību izziņošanas. Sacensību organizatori apstiprina pilotu dalību sacensībās ņemot vērā sākotnējās reģistrēšanas rindas kārtību.

2.2.2. Sākotnējās reģistrēšanās noteikumi, t.sk. novēlota reģistrēšanās, rezerves dalībnieku saraksta izveide, termiņi, dalības maksa un cita informācija tiek publicēta Paziņojumā par sacensībām (Notice).

2.2.3. Sacensību dalībniekiem ir jāspēj pierādīt savu kvalifikāciju pēc jebkuras atbildīgās personas pieprasījuma uz reģistrēšanās brīdi sacensību norises vietā. Gadījumā, ja pilots nevar pierādīt atbilstošu kvalifikāciju, sacensībās pilots drīkst piedalīties tikai ar pilota tiešā instruktora atļauju, apliecinot to ar parakstu reģistrācijas lapā sacensību norises vietā.

2.2.4. Pēc ierašanās sacensību norises vietā, katrs dalībnieks dodas uz sacensību sekretariātu reģistrēšanas veikšanai. Reģistrācijas process sastāv no sekojošām procedūrām: 1) pilota reģistrēšana un dokumentu pārbaude (identifikācijas dokumenti, licences,instruktora rakstiska atļauja), apgaitas lapas saņemšana,

2) dalības maksas maksājuma dokumenta pārbaude,

3) apliecinājumu par personisko atbildību parakstīšana,

4) starta numura izsniegšana,

5) lidojumu ierakstu ierīču reģistrēšana (tips, sērijas numurs) un to savstarpējās savietojamības tests datu nolasīšanai;

6) motoparaplāna pārbaude,

7) instruktāža par iekšējiem kārtības noteikumiem sacensību norises vietā un parakstīšanās par iepazīšanos ar tiem,

8) citas būtiskas un aktuālas informācijas saņemšana.

2.2.5. Dalības maksa tiek noteikta izziņojot sacenības. Gadījumā, ja sacensības tiek atceltas, iemaksātā dalības maksa tiks atmaksāta.

Dalības maksa ietver:

1) sacensību norises (un treniņlidojumu) nodrošināšanu (sacensību teritorijas sagatavošana, saskaņošana, norise, rezultātu noteikšana, publicēšana, atklāšanas un noslēguma ceremonijas, brīfingi, balvu pasniegšana, u.c.),

2) sacensību norisei nepieciešamajiem materiāliem (kartes, uzdevumu apraksti, sacensību numuri, balvas u.c.),

3) sacensību norises vietas ērtību izmantošana (tualetes, atkritumu urnas, autostāvvieta).

2.2.6. Pēc organizatoru ieskatiem, reģistrācija dalībai sacensībās var tikt slēgta pārsniedzot pilotu skaitu 30 (trīsdesmit).

 

2.3. Apdrošināšana

2.3.1. Sacensību organizatori nodrošina publiskā pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu. Sacensību dalībniekiem civiltiesiskā apdrošināšana ir ieteicama, bet nav obligāta. Sacensību dalībnieks uzņemas atbildību par savu rīcību vai rīcības vai bezdarbības rezultātā nodarītiem bojājumiem, zaudējumiem trešajām personām, apliecinot to ar savu parakstu reģistrējoties sacensībām pasākuma norises vietā.

2.3.2. Sacensību organizatori nodrošina visu sacensību organizēšanā iesaistīto atbildīgo personu negadījumu apdrošināšanu. Sacensību dalībniekiem negadījumu apdrošināšana nav  obligāta bet ir vēlama.

 

2.4. Sūdzības un protesti

2.4.1. Ikviens sacensību dalībnieks var iesniegt sūdzību, ja ir pamanītas jebkāda veida neatbilstības sacensību formātam. Sūdzības ir jāiesniedz Galvenajam tiesnesim maksimāli īsā laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

2.4.2. Galvenā tiesneša pienākums ir nodrošināt sūdzību izskatīšanu maksimāli īsā laikā, nepieciešamības gadījumā sasaucot tiesnešu kolēģiju ne mazāk kā 3 (trīs) tiesnešu sastāvā. Ikviena sūdzība, kas tiek izskatīta tiesnešu kolēģijā, tiek reģistrēta speciāli tam paredzētā reģistrā sacensību norises vietā, kas ir brīvi pieejams ikvienam sacensību dalībniekam.

2.4.3. Ja sacensību dalībnieks, kurš ir iesniedzis sūdzību, nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, sacensību dalībniekam ir iespēja rakstiski iesniegt protestu Sacensību direktoram. Ikviens saņemtais protests tiek reģistrēts speciāli tam paredzētā reģistrā sacensību norises vietā, kas ir brīvi pieejams ikvienam sacensību dalībniekam. Maksa par protesta iesniegšanu tiek noteikta EUR 50,00 (piecdesmit eiro).

2.4.4. Protestus izskata atbildīgo amatpersonu kolēģija ne mazāk kā 3 (trīs) cilvēku sastāvā.

2.4.5. Maksa par protesta iesniegšanu tiek atmaksāta, ja tiek pieņemts protesta iesniedzējam labvēlīgs lēmums.

2.4.6. Protestus var iesniegt tikai par Galvenā tiesneša pieņemtajiem lēmumiem.

2.4.7. Protesti par rezultātiem tiek pieņemti ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pēc rezultātu izziņošanas / publicēšanas, izņemot pēdējo uzdevumu – ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūtes pēc rezultātu izziņošanas / publicēšanas. 

 

2.5. Rāciju lietošana

2.5.1. Rāciju lietošana no Pilotu puses sacensību norises laikā ir kategoriski aizliegtas.

2.5.2. Sacensību atbildīgās personas lieto rācijas, ievērojot rāciju lietošanas labas prakses pamatprincipus.

 

3. Lidošanas un drošības noteikumi

 

3.1. Brīfingi

3.1.1. Pēc sacensību atklāšanas sacensību direktors rīko atklāšanas brīfingu, kurā informē par:

1) drošības noteikumiem,

2) lidošanas noteikumiem sacensību teritorijā un gaisa telpā;

3) sacensību norises vietas – lidlauka – parametriem, specifiskajiem darbības noteikumiem;

4) sacensību uzdevumu organizēšanas un izziņošanas kārtību;

5) tuvākajiem meteoroloģijas apstākļiem;

6) sacensību organizēšanā un norisē iesaistītām personām;

7) jebkuru citu papildus informāciju, ko uzskata par vajadzīgu.

Atklāšanas brīfinga norises laiks un vieta tiek noteikta izziņojot sacensības.

3.1.2. Uzdevumu brīfingi tiek organizēti pirms katra uzdevuma. Uzdevumu brīfingu norises laiks un vieta tiek norādīta oficiālajā sacensību whatsapp grupā. Katra dalībnieka atbildība ir būt informētiem par aktuālāko informāciju par uzdevumu brīfingu norises laiku un vietu. Uzdevumu brīfingos tiek izziņota pilna informācija par nākamo veicamo sacensību uzdevumu: starta un finiša laiks, vieta, lidojumu trajektorijas, tiesnešu pienākumiem un darbību, ierobežojumi, kas jāievēro, jebkura cita informācija, kas ir būtiska drošai uzdevumu izpildei.

3.1.3. Dalība brīfingos visiem sacensību dalībniekiem ir obligāta. Sacensību dalībnieku pienākums ir uzklausīt brīfinga vadītāja sniegto informāciju.

3.1.4. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks kavē brīfingu, traucē tā norisi vai tajā nepiedalās, Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu, soda punktu piešķiršanu par uzdevuma izpildi vai dalībnieka izslēgšanu no konkrētā uzdevuma izpildes, piešķirot par to minimālo punktu skaitu.

3.1.5. Jebkura brīfingā sniegtā informācija kļūst par sacensību noteikumu neatņemamu sastāvdaļu.

 

3.2. Obligātais aprīkojums

3.2.1. Aizsargķivere ir jālieto obligāti ikreiz, kad:

1) pilots ir sasprādzēts piekarē ar nolūku veikt lidojumu,

2) darbinot motoparaplāna dzinēju drošības zonā vai starta laukuma tuvumā.

Par aizsargķiveres nelietošanu pilotam var tikt izteikts brīdinājums vai noteikta diskvalifikācija. Brīdinājumu var piešķirt ikviens tiesnesis. Diskvalifikāciju var piešķirt tikai tiesnešu kolēģija.  Par lidojumu veikšanu bez aizsargķiveres, pilots nekavējoties tiek diskvalificēts no turpmākās dalības sacensībās.

3.2.2. Rezerves izpletnis ir obligāts, izņemot to sacensību uzdevumu izpildē, kuru izpildei lidojumi tiek veikti mazāk kā 50 (piecdesmit) metro augustumā (piemēram, slaloma uzdevumi).

 

3.3. Aizliegtās iekārtas/ierīces.

3.3.1. Nav noteiktu ierobežojumu lietot jebkāda veida ierīces/iekārtas sacensību uzdevumu veikšanas laikā, izņemot tādas ierīces/iekārtas, ko sacensību Galvenais tiesnesis uzskata par konkurenci ierobežojošām attiecībā prêt citiem sacensību dalībniekiem.

3.3.2. Konkrētu iekārtu/ierīču lietošanas aizliegums noteiktu sacensību uzdevumu izpildei, tiek izziņots brīfingā.

 

3.4. Pilota fiziskais / veselības stāvoklis.

3.4.1. Pilots drīkst veikt sacensību uzdevumus tikai atbilstošā fiziskā un veselības stāvoklī.

3.4.2. Jebkāda veida apreibinošo līdzekļu lietošana (alkohols, narkotikas) ir stingri aizliegtas sacensību uzdevumu laikā. Ja pilots veselības apsvērumu dēļ lieto kādus medikamentus, viņš uzņemas pilnu atbildību par savu lēmumu veikt sacensību uzdevumus. Pilota pienākums ir ziņot Galvenajam tiesnesim par jebkuru gadījumu, kad ir konstatēts alkohola un/vai narkotisko vielu lietošana, kā arī tādu medikamentu lietošana, kas uzskatāmi ir atstājusi vai var atstāt ietekmi uz pilota adekvātu uztveri un rīcību.

Apreibinošo vielu lietošanas pārbaude var tikt organizēta jebkurā sacensību norises laikā un vietā. Apreibinošo vielu ietekmes pārbaudi var veikt saskaņā ar Galvenā tiesneša lēmumu.

3.4.3. Ikviens pilots ir atbildīgs par anti-dopinga noteikumu ievērošanu. Dopinga
kontrole var tikt organizēta jebkurā sacensību norises laikā un vietā. Dopinga kontroli var veikt saskaņā ar Sacensību direktora lēmumu.

3.4.4. Pilots ir atbildīgs par pieņemto lēmumu veikt vai neveikt sacensību uzdevumu.

3.4.5 Gadījumā, ja pilots pieņem lēmumu nelidot (veselības stāvokļa dēļ, nogurums, apbreibinošo vielu ietekme, nav interese, u.c.), pilots par to informē Galveno tiesnesi pirms uzdevuma izpildes.

 

3.5. Sagatavošanās lidojumiem

3.5.1. Pilots ir atbildīgs par motoparaplāna pirmslidojuma pārbaudi pirms katra uzdevuma. Motoparaplāna pirmslidojuma pārbaude pirms katra uzdevuma tiek veikta tikai un vienīgi norādītajā drošības un tehniskajā zonā.

3.5.2. Sacensību uzdevumu izpilde ir atļauta tikai ar motoparaplānu, kas ir atbilstošā darba kārtībā.

3.5.3. Katra pilota pienākums, pirms lēmuma pieņemšanas par konkrēta sacensību uzdevuma izpildi, ir izvērtēt laika apstākļus sacensību uzdevuma izpildes laikā atbilstoši pilota kvalifikācijai, pilota rīcībā esošā motoparaplāna darba stāvoklim un veselības un fiziskajam stāvoklim.
3.5.4. Pilota starta, sacensību uzdevumu veikšanas un nosēšanās negadījumu risks ir katra pilota personiskā atbildība.

 

3.6. Uzdevumu izpildes kārtība.

3.6.1. Tiesnešu signālkarogu nozīme, to lietošanas principi, starta un nolaišanās zonas, lidojumu trajektorijas un gaidīšanas zonas tiek izziņotas brīfingā pirms katra uzdevuma. Par noteikumu neievērošanu pilotam var tikt piemērots sods: brīdinājums, soda punkti vai diskvalifickācija.

3.6.2. Viena uzdevuma ietvaros tiek izmantoti vieni un tie paši uzdevuma noteikumi visiem pilotiem.

 

3.7. Lidojumu ierobežojumi

3.7.1. Jebkuri lidojumi ārpus noteiktā uzdevuma veikšanas laika, uzdevuma veikšanas zonas, jebkuri manevri uzdevumu izpildes laikā, kas ir bīstami, apdraud pilota vai citu apkārtējo drošību, ir aizliegti.

3.7.2. Lidojums sliktas redzamības apstākļos un /vai mākoņos ir stingri aizliegti.

 

3.8. Sadursmes risku mazināšana

3.8.1. Pilots uzņemas pilnu atbildību par vispārējo lidošanas noteikumu lidojumiem ar motoparaplāniem, sacensību uzdevumu veikšanas noteikumu  un Latvijas normatīvo aktu, kas regulē lidojumu drošību, sacensību norises vietā, ievērošanu.

3.8.2. Pilots ir personiski atbildīgs par atbilstošu lēmumu pieņemšanu veicot sacensību uzdevumus, lai novērstu jebkura veida sadursmi gaisā.


3.9. Atļauja lidojumiem.

3.9.1. Pilotiem ir aizliegti jebkuri starti bez Galvenā tiesneša vai Tiesneša atļaujas.

3.9.2. Atļauja tiek dota mutiski, izmantojot karogu signālus va citādi, atbilstoši sniegtajām norādēm brīfingā.

3.9.3. Galvenais tiesnesis var dot atļauju testa lidojumam.

3.9.4. Treniņlidojumi pirms sacensību uzdevumu veikšanas ir kategoriski aizliegti.


3.10. Motoparaplānu bojājumi

3.10.1. Pilots nekavējoties informē Galveno tiesnesi par jebkuriem konstatētajiem motoparaplāna bojājumiem vai neatbilstībām. Motoparaplāna remontu pilotam ir atļauts veikt tikai ar Galvenā tiesneša atļauju un tikai noteiktajā tehniskajā zonā. Jebkurām detaļām, kas tiek aizstātas remontdarbu veikšanas laikā, ir identiski jāatbilst specifikācijai tām detaļām, kas tika izmantotas reģistrējot motoparaplānu sacensībām. Ar Galvenā tiesneša atļauju pilots drīkst izmantot detaļas ar identiskiem vai zemākiem tehniskajiem parametriem.

3.10.2. Par būtisku detaļu maiņu bez Galvenā tiesneša atļaujas, kā piemēram, spārns, dzinējs, rāmis, pilotam var tikt izteikts brīdinājums, soda punkti vai diskvalifikācija.

 

3.11. Pilotu atbalsts

3.11.1. Jebkura ārējā palīdzība, lai labāk sagatavotos startam, ir atļauta un pat ieteicama līdz brīdim, kad pilots pieņem lēmumu par uzdevuma izpildi un dodas uz starta zonu. No šī brīža, jebkurš pilotu atbalsta pasākums no trešajām personām, izņemot ar Galvenā tiesneša atļauju, ir aizliegts. Par šī noteikuma pārkāpšanu pilotam var tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

3.11.2. Pilotu savstarpējā palīdzība uzdevumu veikšanas laikā nav atļauta bez Galvenā tiesneša atļaujas.

 

3.12. Signālkarogi

3.12.1. Signālkarogi tiek izmantoti labākai uzdevumu vadībai.

3.12.2. Par signālkarogu funkcijām un lietošanas nozīmi uzdevumu izpildes laikā piloti tiek informēti brīfingā.

 

4. Čempionāta uzdevumi

 

4.1. Vispārīgie noteikumi

4.1.1. Lai sacensību uzdevums tiktu ieskaitīts kā rezultatīvs, ikvienam pilotam tiks nodrošināta iespēja veikt ne mazāk kā vienu sacensību uzdevuma lidojumu.

4.1.2. Ja pilots, drošības apsvērumu dēļ, atgriežas starta/nosēšanās laukumā 5 (piecu) minūšu laikā, pilotam tiek dota atļauja atkārtot startu. Atkārtots starts ir iespējams tikai ar Galvenā tiesneša  atļauju un atbilstoši Galvenā tiesneša noteiktajiem nosacījumiem.

 

4.2. Oficiālais informācijas stends

4.2.1. Oficiālais informācijas stends ir stends, kur tiek izvietota visa oficiālā sacensību informācija (brīfingu norises laiks un vieta, uzdevumu apraksts, citi sacensību programmas paziņojumi, u.c.).

4.2.2. Pilots ir atbildīgs par to, ka viņš ir informēts par jebkurām norisēm un/vai izmaiņām sacensību programmā, atbilstoši uz oficiālā informācijas stenda izvietotajai informācijai.

4.2.3. Informācijas izmaiņas oficiālajā informācijas stendā var papildināt ar skaņas
signālu, lai pievērstu papildus pilotu uzmanību oficiālajiem paziņojumiem.

 

4.3. Uzdevumu izpildes laiks

4.3.1. Sacensību uzdevumu starta / beigu laiks un cita būtiska informācija, kas attiecas uz uzdevumu izpildi tiek izziņota brīfingos.

4.3.2. Galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par uzdevuma izpildes pārtraukšanu tā norises laikā, ja krasi ir mainījušies laika apstākļi un tie ir kļuvuši bīstami pilotiem un citām iesaistītajām personām un/vai ja ir gadījušies kādi citi neparedzēti šķēršļi uzdevumu izpildei.


4.4. Sacensību uzdevumi

4.4.1. Uzdevumu katalogā ir iekļauti maksimāli visi iespējamie sacensību uzdevumi. Galvenais tiesnesis, sacensību laikā un atbilstoši laika apstākļiem izvēlas un izziņo sacensību uzdevumus, kas norādīti sacensību uzdevumu katalogā. Sacensību Galvenais tiesnesis patur tiesības izziņot katalogā neiekļautu uzdevumu.

4.4.2. Uzdevumi ir iedalīti 4 (četrās) kategorijās:

1) Lidojuma plānošana, navigācija, lidojuma laika un ātruma plānošana ar neierobežotu degvielas daudzumu;

2) Ekonomijas, atbilstoša ātruma izvēles, lidojuma ilguma un izturības uzdevumi ar ierobežotu degvielas daudzumu;

3) Precizitāte startā un nosēšanās;

4) Precizitātes uzdevumi (slaloms).

4.4.3. Viena lidojuma laikā, sacensību Galvenais tiesnesis vienas kategorijas uzdevumus var apvienot ar citas kategorijas  uzdevumiem vai noteikt atsevišķu tā izpildi.

4.4.4. Pilots ir atbildīgs par savlaicīgu iepazīšanos ar iespējamo sacensību uzdevumu aprakstu.


4.5. Starta / nolaišanās laukums

4.5.1. Starta / nolaišanās laukums ir skaidri marķēts laukums, kas ir ne mazāks kā 30 x 100 metri.
4.5.2. Atsevišķas zonas var tikt marķētas startam un nolaišanās uzdevumu izpildei.

4.5.3. Starta / nolaišanās laukums ir aizliegta zona jebkurai nepiederošai personai. Starta / nolaišanās laukumā drīkst atrasties tikai noteikts skaits pilotu un Tiesneši. Jebkuras citas personas atrašanās starta / nolaišanās laukumā ir iespējama tikai ar Galvenā tiesneša atļauju.

4.5.4. Starta / nolaišanās / uzdevuma izpildes laukumā ir jāatrodas vismaz 1 (vienam) vēja virzienrādītājam, kas izvietots maksimāli tuvu starta / nolaišanās / uzdevuma izpildes laukumam, neapdraudot pilotu drošību.

4.5.5. Ja nav noteikta citāda kārtība, jebkuru startu / nolaišanos pilots veic Starta / nolaišanās laukumā.

4.5.6. Jebkuri izņēmumi / izmaiņas tiek noteikti brīfingā.


4.6. Sacensību teritorija

4.6.1. Sacensību teritorija (lidlauks) tiek norādīta brīfingā. Starta / nolaišanās laukums, uzdevumu izpildes teritorija tiek noteikta sacensību teritorijas (lidlauka) ietvaros.

4.6.2. Jebkuri izņēmumi / izmaiņas tiek noteikti brīfingā.

 

4.7. Starts

4.7.1. Pilotu starti it atļauti tikai ar Galvenā tiesneša un Tiesneša atļauju.

4.7.2. Starta secība ir iespējama vai nu starta numuru augošā/dilstošā secībā, iepriekšējo dienu labāko/sliktāko rezultātu secībā vai uzdevuma izpildes starta laika ietvaros. Starta secība tiek noteikta brīfingā.

4.7.3. Jebkurš starts pilotam ir jāveic no starta laukuma. Jebkurš starts ārpus starta laukuma ir iespējams tikai ar Galvenā tiesneša atļauju. Par starta laukuma un starta kārtības neievērošanu tiek piemērots sods - 20% apmērā no uzdevuma izpildes rezultāta.

4.7.4. Jebkurš atkārtots starts tiek saskaņots ar Starta tiesnesi un Galveno tiesnesi un veikts ievērojot Galvenā tiesneša lēmumu. Pretējā gadījumā pilots par uzdevuma izpildi saņem minimālo punktu skaitu.

4.7.5. Pilotu skaitu starta laukumā nosaka Galvenais tiesnesis un kontrolē Starta tiesnesis.

4.7.6. Ja pilots nepamatoti aizkavē startu, pilotam tiek piemērots sods – brīdinājums vai 20% apmērā no uzdevuma izpildes laika, atbilstoši Galvenā tiesneša lēmuma,.

4.7.7. “Tīrs starts” RPF1 klases sacensībās tiek definēts kā “starts, kura laikā nav papildus spārna un/vai pilota saskare ar zemi starp brīdi, kad spārns atraujas no zemes pirmo reizi un brīdi, kad pilota kājas atraujas no zemes 10 (desmit) sekunžu laika intervālā”.  
4.7.8. Spārna pacelšana no zemes ar izslēgtu motoru netiek definēts kā “Tīrs starts”. “Tīrs starts” tiek fiksēts tikai taja brīdī, kad motors ir ieslēgts normālā darba režīmā starta laukumā.

 

4.8. Nosēšanās

4.8.1. Piloti veic nosēšanos tikai un vienīgi speciāli tam noteiktajā nosēšanās zonā.

4.8.2. Pilots ar Galvena tiesneša lēmumu var tikt sodīts par nosēšanos, pilota vai motoparaplāna daļas pieskaršanos zemei ārpus noteiktās nosēšanās zonas.

4.8.3. Precizitātes uzdevumos Pilotam ir jāveic “Tīra nosēšanās”.

1) “Tīra nosēšanās” ir noteikta kā nosēšanās uz kājām vai viena ceļa. Jebkuras cita ķermeņa vai motora daļas pieskaršanās zemei nav pieļaujama.

2) Nosēšanās uzdevums ir pabeigts ar brīdi, kad spārns pieskaras zemei.

4.8.4. Uzdevumos, kur Pilotam ir jāveic nosēšanās ar izslēgtu motoparaplāna dzinēju, rezultāts tiek ieskaitīts, ja Pilots pēc motoparaplāna dzinēja izslēgšanas virs noteiktā mērķa veic ne mazāk kā 1 (vienu) pilnu apgriezienu (360’) ap savu asi.

 

4.9. Kavēšanās nosēšanās zonā.

4.9.1.  Pilota pienākums pēc nosēšanās ir nekavējoties pamest nosēšanās zonu. Ja Pilots vai viņa aprīkojums/inventārs atrodas nosēšanās zonā ilgāk kā 3 (trīs) minūtes tiek piemērots sods – 20% no uzdevuma rezultāta. Ja Pilota nepamatota uzkavēšanās (ilgāk kā 3 (trīs) minūtes) nosēšanās zonā ir ierobežojusi cita Pilota uzdevuma izpildi nosēšanās zonā, Pilotam tiek dota atļauja veikt lidojumu atkārtoti.

4.9.2. Par nosēšanos ārpus noteiktās nosēšanās zonas, bet sacensību teritorijas (lidlauka) ietvaros, Pilotam tiek piemērots sods – 20% no uzdevuma rezultāta.

4.9.3. Par nosēšanos ārpus sacensību teritorijas (lidlauka) Pilotam tiek ieskaitīti 0 (nulle) punkti par uzdevuma izpildi.

4.9.4 Par Pilota atteikšanos pārvietoties vai pārvietot savu inventāru / aprīkojumu, lai atbrīvotu nosēšanās laukumu, tiek piemērots sods – brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

4.10. Nosēšanās ārpus sacensību teritorijas (lidlauka)

4.10.1. Jebkura pilota vai motoparaplāna daļas pieskaršanās zemei ārpus sacensību teritorijas (lidlauka) ir aizliegta (outlandings).

4.10.2. Par nosēšanos ārpus sacensību teritorijas (lidlauka) Pilotam konkrētā sacensību uzdevumā tiek ieskaitīts 0 (nulle) punkti. Ikviens izņēmums tiek izziņots nākamajā tuvākajā brīfingā.

4.10.3. Pēc plānotas vai neplānotas nosēšanās ārpus sacensību teritorijas (lidlauka), Pilots nekavējoties sazinās ar sacensību Galveno tiesnesi, informē par atrašanās vietu, nosēšanās ārpus sacensību teritorijas (lidlauka) iemesliem, savu fizisko un veselības stāvokli un saņem instrukcijas par atgriešanās uz starta laukumu laiku un veidu.

 

4.11. Ārkārtas situācijas

4.11.1. Pilota pienākums pēc nosēšanās ir nekavējoties salocīt paraplānu. Paraplāns, kas nav salocīts maksimāli 3 (trīs) minūšu laikā pēc nosēšanās ir signāls, ka Pilotam ir nepieciešama palīdzība. Ikvienam Pilota, sacensību atbildīgās personas, kurš konstatē šādu situāciju, pienākums ir:

1) sniegt nepieciešamo palīdzību, vienlaikus izvairoties no jebkāda riska sevis un apkārtējo apdraudēšanai;

2) maksimāli īsā laikā sazināties ar sacensību Galveno tiesnesi un informēt par notikušo.

 

4.12. Drošības zonas

4.12.1. Tehniskā drošības zona

4.12.1.1. Sacensību laikā Pilotu lietošanai tiek nodota ierādīta un iezīmēta tehniskā zona aprīkojuma/inventāra uzglabāšanai, apskatei, remontam.

4.12.1.2. Tehniskajā drošības zonā Piloti drīkst atrasties visu sacensību norises laiku.

4.12.1.3. Sacensību laikā var tikt izveidotas jaunas īslaicīgas un iezīmētas Tehniskās drošības zonas, kas nepieciešamas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, piem. motoru svēršanai pirms ekonomijas uzdevuma, par to atsevišķi paziņojot brīfingā.

4.12.1.4. Tehniskajā drošības zonā ieeja ir atļauta tikai pilotiem un sacensību atbildīgajam personām.

4.12.1.5. Jebkuri remontdarbi un citu personu ieeja Tehniskās drošības zonā ir atļauta tikai ar Galvenā tiesneša atļauju. Par jebkuru pārkāpumu Tehniskās drošības zonā Pilotam var tikt izteikts brīdinājums vai piemērota diskvalifikācija.

4.12.2. Skatītāju drošības zona

4.12.2.1. Sacensību laikā sacensību norises vietā tiek izvietotas iezīmētas skatītāju zonas. Par jebkuriem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar skatītāju atrašanos ārpus skatītāju zonām, sacensību organizatori atbildību nenes.

4.12.2.2. Pilotiem ir kategoriski aizliegts lidot virs iezīmētajām skatītāju zonām, atrasties vai pārvietoties ar ieslēgtu paramotora dzinēju skatītāju zonā vai tiešās tās tuvumā.

 

5. Rezultātu noteikšana

 

5.1. Kartes

5.1.1. Visas oficiālās sacensību norises vietas un uzdevumu kartes Pilotiem tiks izsniegtas pie reģistrēšanās sacensību norises vietā un/vai brīfingos atbilstoši situācijai.

5.1.2. Visas kartes tiek sagatavotas atbilstoši informatīvas un atbilstošā kvalitātē.

 

5.2. Uzdevumu izpildes laiks

5.2.1. Par uzdevuma izpildes sākuma laiku tiek uzskatīts laiks, kad Pilots ar abām kājām ir atrāvies no zemes. Atsevišķiem uzdevumiem, atbilstoši to specifikai, var tikt noteikts cits uzdevuma izpildes sākuma laiks (piem. Pieskaršanās nūjai, noteiktas zonas vai līnijas šķēršošana, utmldz.), par ko Piloti tiek informēti brīfingā.

5.2.2. Par uzdevuma izpildes beigu laiku tiek uzskatīts brīdis, kad pilots ar kājām vai jebkuru citu ķermeņa daļu un/vai aprīkojuma/invetāra daļu, izņemot akseleratoru, pieskaras zemei.

5.2.3. Ikviena uzdevuma izpildes laika kontrole tiek veikta ar ne mazāk kā 2 (diviem) hronometriem vienlaicīgi. Uzdevuma izpildes laika kontroli veic Tiesnesis un Tiesneša palīgs.

 

5.3. Kontrolpunkti / iezīmētas teritorijas

5.3.1. Kontrolpunkti var būt: ģeogrāfisks punkts, iezīmēts marķieris uz zemes, starta / nosēšanās zona (iezīmēta), nūja (~2 (divi) metri augsta, elastīga, labi saredzama no attāluma), jebkurš cits priekšmets (labi saredzams no lidojuma, iezīmēts), u.c., par ko Piloti tiek informēti brīfingā pirms uzdevuma izpildes.

5.3.2. Par pierādījumu, ka ir sasniegts uzdevuma kontrolpunkts, var tikt noteikts: digitālās fotogrāfijas, GPS ieraksts, Tiesneša ziņojums vai citādi, par to Pilotus informējot brīfingā.

 

5.4. Lidojumu ierakstu ierīces

5.4.1. Navigācijas uzdevumos ir atļauts izmantot tikai tādas lidojumu ierakstu ierīces (GPS), kuras ir apstiprinātas no sacensību organizatoru puses reģistrējot Pilotu dalībai sacensībās sacensību norises vietā. Pilots sacensībām var reģistrēt un sacensībās izmantot vairākas lidojumu ierakstu ierīces.

5.4.2. Pirms navigācijas uzdevumu izpildes, ikviena lidojumu ierakstu ierīce tiek marķēta ar pilota starta numuru un, ja nepieciešams, aizzīmogota. Pilots drīkst izmantot papildus un/vai citas lidojumu ierakstu ierīces uzdevumu izpildes laikā tikai ar Galvenā tiesneša atļauju.

5.4.3. Pilots ir atbildīgs par vēsturisko ierakstu dzēšanu lidojuma ierakstu ierīcē, kas tiks izmantota noteikta navigācijas uzdevuma izpildē. Ja pilots iesniedz tiesnesim lidojuma ierakstu ierīci, kurā ir jebkuru citu, izņemot sacensību uzdevuma lidojuma, lidojumu ieraksti, pilotam par uzdevuma izpildi tiek piešķirti 0 punkti.

5.4.4. Navigācijas uzdevumos Pilots ir atbildīgs par sava lidojumu ieraksta izpildi visa lidojuma laikā ar maksimālo intervālu 5 (piecas) sekundes.

5.4.4. Pirms foto uzdevumu izpildes, ikviena lidojumu ierakstu ierīce tiek marķēta ar pilota starta numuru. Foto uzdevumus ir atļauts veikt izmantojot fotoaparātus.

5.4.5. Par jebkuru kontroles datu nolasīšanu atbildīgs ir Pilots (izšķirtspēja, savienojuma kabeļi, atmiņu kartes, atbilstoša programmatūra, kontroles datu ierakstu ierīču funkciju pārzināšana, utmldz.).

5.4.6. Visas datu ierakstu ierīces, kas izmantotas uzdevumu izpildei, pēc uzdevuma izpildes  nekavējoties ir jānodod uzdevuma Tiesnesim kontroles datu nolasīšanai.

 

5.5. Degvielas uzpildes drošība

5.5.1. Degvielas uzpilde tiek organizēta noteiktajā Tehniskajā drošības zonā, ievērojot noteikumu par darbu ar viegli uzliesmojošam vielām prasības, lai minimizētu jebkuru apdraudējumu cilvēku veselībai, īpašumam un videi.

5.5.2. Sacensību organizatori Tehniskajā drošības zonā nodrošina atbilstošus ugunsdzēšamos aparātus.

 

5.6. Minimālais / maksimālais lidojumu augstums

5.6.1. Galvenais tiesnesis brīfingā izziņo minimālo/maksimālo uzdevumu veikšanas lidojuma augstumu, atbilstoši katra uzdevuma specifikai.

5.6.2. Par lidojuma augstumu neievērošanu Pilots tiek sodīts atbilstoši pārkāpuma būtībai.

 

 6. Rezultativitātes punkti

 

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Sacensību uzdevumi tiek izvēlēti ar mērķi, nodrošināt visu sacensību uzdevumu līdzvērtīgu īstenošanu. Sacensību uzdevumi tiek izvēlēti atbilstoši konkrētajiem laika apstākļiem sacensību norises laikā un vietā.

Sacensību uzdevumi tiek organizēti, ievērojot sekojošo sadalījumu:

1)  Navigācija: 1 / 4

2) Ekonomija: 1 / 4

3) Precizitāte startā / nosēšanās: 1 / 4

4) Precizitāte uzdevumos (slaloms): 1 / 4.

6.1.2. Sacensību uzvarētājs tiek noteikts, aprēķinot visos veiktajos sacensību uzdevumos iegūto punktu skaitu. Sacensībās uzvar Pilots / valsts ar vislielāko punktu skaitu.

6.1.3. Visi uzdevumu izpildes laiki tiek fiksēti stundās, minūtēs, sekundēs un sekunžu desmitdaļās, atbilstoši konkrētā sacensību uzdevuma specifikai, par ko Piloti tiek informēti brīfingā.
6.1.4. Iegūtie punkti par veikto uzdevumu tiek noteikti veselos skaitļos, tos noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim, ja tas nepieciešams.

6.1.5. Uzdevumos, kur rezultāts tiek aprēķināts atbilstoši nolidotajiem kilometriem, attālumi tiek izteikti 0,5 km vienībās, kopējo attālumu noapaļojot līdz tuvākajam 0,5 km.

6.1.6. Pilotam bez rezultāta var tikt piešķirts apzīmējums rezultātā konkrētā uzdevuma izpildē: DNF vai "Did Not Fly"  un DSQ vai “Disqualified”.

6.1.7. Soda punktu piešķiršana tiek veikta pēc rezultāta aprēķināšanas.


6.2. Rezultātu aprēķināšanas pamatprincipi

6.2.1. Sacensībās rezultativitātes punkti tiek aprēķināti atbilstoši FAI punktu skaitīšanas sistēmai, kur maksimālais punktu skaits var būt līdz 1000 punktiem par vienu uzdevumu.

6.2.2. Rezultātu aprēķināšanas formulas katram uzdevumam atsevišķi ir norādītas Uzdevumu katalogā.

 

7. Soda sankcijas


7.1. Vispārīgie noteikumi

7.1.1. Par jebkuru drošības, šī Nolikuma vai Tiesneša norādījumu pārkāpumu Pilotam var tikt piemērots sods: brīdinājums, 20% soda punkti, 0 punkti vai diskvalifikācija.

 7.2. Diskvalifikācija

7.2.1. Darbības par ko var tikt piešķirta diskvalifikācija:

1) Jebkāda neslavas celšana sacensību dalībniekiem, darbiniekiem vai organizētajiem;

2) Neatļautu vielu lietošana sacensību rezultātu uzlabošanai;

3) Sacensību organizatoru neinformēšana par jebkuru negadījumu, trauma vai zāļu lietošanas sekām;

4) Neatļauta atrašanās sacensību Tehniskajā drošības zonā;

5) Aizliegta aprīkojuma/ inventāra / ierīču lietošana;

6) Lidojumu veikšana ārpus sacensību norises vietas un uzdevumu izpildes laika;

7) Lidojumu veikšana bez aizsargķiveres;

8) Trešo personu atbalsts uzdevumu izpildes laikā;

9) Ja par kādiem pārkāpumiem ir saņemti 2 (divi) brīdinājumi;

10) Lidojumu vai jebkuru citu darbību veikšana sacensību norises laikā un vietā, kas neatbilst vispārpieņemtiem drošības noteikumiem un sporta kodeksam;

11) vairākkāŗtēja brīfingu norises traucēšana.

7.2.2. Pilots var apstrīdēt pieņemto lēmumu par diskvalifikācijas piešķiršanu Latvijas Paraplanierisma Federācijā, kas tiks izskatīts iespējami īsā laikā pēc sacensību norises.

 
7.3. 0 punkti

7.3.1. 0 punkti par veikto uzdevumu var tikt piemēroti sekojošos gadījumos:

1) Spārna vai motora maiņa sacensību norises laikā bez Galvenā tiesneša atļaujas;

2) Neatļauts starts, t.sk. ārpus Starta zonas,  neatļauta nosēšanās, t.sk. nosēšanās ārpus sacensību norises teritorijas, izlidošana no uzdevuma izpildes zonas, nosēšanās uzdevuma izpildes laikā, uzdevuma veikšanas trajektorijas neievērošana.

 

7.4. 20% soda punkti

7.4.1. 20% soda punkti par konkrētā lidojumā veikto uzdevumu izpildi var tikt piemēroti Pilotam par uzdevumu brīfingu kavēšanu vai nepiedalīšanos tajā.

 

7.5. Lēmumi un protesti

7.5.1. Tiesneša pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Galvenajam tiesnesim. Galvenā tiesneša pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Sacensību direktoram. Sacensību direktora pieņemto lēmumu var apstrīdēt LPF. Lēmumu apstrīdēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā noteikto apstrīdēšanas kārtību.

 

 

Sacensību direktors:                                                                                               Inese Šubēvica

 

Sacensību galvenais tiesnesis:                                                                            Dzintars Slapjums